Home

Indikátory udržitelného rozvoje firmy

1.4. Indikátory udržitelného rozvoje. 1.4. Indikátory udržitelného rozvoje . V roce 2006 byla ke Strategii udržitelného rozvoje sepsána Situační zpráva, která má za cíl podle zvolených indikátorů monitorovat vývoj v České republice s ohledem na vytýčené cíle.Na základě sady 34 indikátorů popisuje vývoj ve třech pilířích udržitelného rozvoje a ve třech. Indikátor udržitelnosti neboli udržitelného rozvoje je kvantitativní nebo kvalitativní informace, která poskytuje ucelenou a základní informaci o určitém jevu, jenž se týká udržitelného rozvoje (ovzduší, vody, přírody, krajiny, průmyslu, zemědělství, dopravy, sociální sféry aj.).. Indikátory jsou užívány při politickém rozhodování na všech úrovních. INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. Indikátor udržitelného rozvoje je kvantitativní nebo kvalitativní informace, která poskytuje ucelenou a základní informaci o určitém jevu, jenž se týká udržitelného rozvoje (ovzduší, vody, průmyslu, zemědělství, dopravy, sociální sféry aj.) V roce 2016 byl pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj zřízen Výbor pro indikátory, kterému od počátku předsedá ČSÚ. Výbor má za úkol navrhovat vhodné indikátory pro měření stanovených cílů, revidovat je a prostřednictvím svých členů dodávat potřebná data pro všechny indikátory udržitelného rozvoje

1.4. Indikátory udržitelného rozvoje ČS

Doplňkové indikátory (celkem 23, SP musí splnit alespoň 6) který explicitně zahrnuje zohlednění všechtří pilířů udržitelného rozvoje, a který je zveřejněn (typicky na webu SP) který obsahuje strategii řízení ekonomických rizik firmy, krizový plán pro případy platební neschopnosti, a postup, jakým budou. Indikátory udržitelného rozvoje v rámci OSN Nejznám ějším souborem indikátor ů udržitelného rozvoje jsou v sou časnosti indikátory, které sleduje Divize OSN pro udržitelný rozvoj (UN Division for Sustainable Development - UN DSD) 8. Od roku 1995 se rozvíjí indikátorový program, do kterého se zapojila řad agregované indikátory udržitelného rozvoje pro ekonomickou, sociální a environmentální oblast. První část práce je soust řed ěna na udržitelný rozvoj a navrhované indikátory. Je zde vysv ětleno, co pojem udržitelný rozvoj znamená a čím se zabývá, jaké existují indikátory pro jednotlivé pilí ře udržitelného.

Pilíře udržitelného rozvoje. V obecné rovině je udržitelný rozvoj postaven na třech hlavních pilířích: environmentálním, ekonomickém a společenském. Ekonomický pilíř tvoří veškeré ekonomické aktivity - firmy, organizace, regionální i mezinárodní obchod apod Indikátory udržitelného rozvoje Spolu s tvorbou definic a hledáním cest k udržitelnému rozvoji, za čal i výb ěr dat, která by m ěla vypovídací hodnotu o sm ěřování jednotlivých zemí - stala by se indikátory vývoje. Tohoto úkolu se v 90. letech minulého století ujala komise OSN pr

Indikátory udržitelného rozvoje ve vybraném odvětví 4. Studie proveditelnosti dotačního projektu v průmyslovém podniku. doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. 1. Strategický plán rozvoje firmy 2. Vícekriteriální hodnocení za rizika 3. Postimplementační analýza 4. Projektové řízen Partnerství ke splnění cílů je jako poslední cíl ze všech nejobecnější. Spíše shrnuje, jakým směrem by se mělo globální partnerství vyvíjet. Jedny z mála konkrétních bodů jsou do roku 2030 vypracovat z už existujících iniciativ funkční indikátory udržitelného rozvoje, které by vhodně doplnily HDP Štětí.cz - oficiální portál Města Štětí a okolí. Dnes je Středa, 25. listopad 2020, svátek má Kateřina, zítra Artu Štětí.cz - oficiální portál Města Štětí a okolí. Dnes je Středa, 25. listopad 2020, svátek má Kateřina, zítra ArturStředa, 25. listopad 2020, svátek má Kateřina, zítra Artu

Indikátory udržitelnosti CI2, o

6. Indikátory udržitelného rozvoje, ecolabelling a zásady udržitelného rozvoje v managementu destinací. monitoring dopadů aktivit v cestovním ruchu pomoci indikátorů udržitelného rozvoje; ecolabelling v ČR a v EU; uplatňování zásad udržitelného rozvoje v managementu destinací a podniků cestovního ruchu; 7 Udržitelný marketing je propojením klasického přístupu k marketingu s udržitelným rozvojem. Definovat ho můžeme jako proces plánování, implementace a kontroly vývoje, stanovení cen, propagace a distribuce produktů způsobem, který uspokojuje následující tři kritéria: (1) potřeby zákazníků jsou uspokojeny, (2) cíle organizace jsou dosaženy a (3) tento proces je. práce s aktéry, vysvětlit vazbu mezi UR a SŘ, indikátory, zkušenosti se strategiemi UR - proč strategicky řídit ) popis základních procesů, úloha koordinace a facilitace procesů, role jednotlivých aktérů - politici, úředníci, zájmové skupiny: firmy, NNO, experti, média a medializace (komunitní kampaně ANOTACE Tato práce je věnována zaměřená na zhodnocení udržitelného rozvoje. Detailněji propisuje jeho pilíře a základní charakteristiky.Dále se zabývá indikátory udržitelného rozvoje, jejich vlastnostmi, uplatněním a hodnotami.Pro výpočet indikátorů jsou v práci použity matematick

Historie vývoje indikátorů - typy indikátorů Indikátory- snaha po matematické formalizaci trvale udržitelného rozvoje 1950 (USA, Evropa, Kanada) hnutí za rozšířené indikátory společenského růstu 1960 kritika vypovídací schopnosti GDP Příklady souhrnných indexů index lidského rozvoje HDI je sledován 137 zeměmi světa. Indikátory udržitelného rozvoje se týkají všech oblastí života ve městě - oblasti ekonomické, sociální i životního prostředí. Při opakovaném zjišťování po dobu několika let můžeme pak porovnávat, jak se daný jev a oblast vyvíjí v čase

Indikátory udržitelného rozvoje W4T

 1. ářů, školení apod.) nevládních neziskových organizací v oblasti udržitelného rozvoje
 2. Indikátory udržitelného rozvoje v evroém měřítku . do jaké míry firmy využívají digitální technologie při různých obchodních procesech, jako např. v bankovních službách, vyřizování objednávek, nákupu a prodeji. Probíhají metodické práce a první údaje pro tvorbu tohoto indikátoru by měly být k dispozici.
 3. AUTOMATIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ V PROSTŘEDÍ ARCGIS. Magisterská práce . Vedoucí práce: RNDr. Jaroslav BURIAN, Ph.D. Olomouc 2013.
 4. 3. Česká republika 2030 nahrazuje Strategický rámec udržitelného rozvoje přijatý vládou v roce 2010. Je souástí spoleného úsilí o udržitelný rozvoj Evroé unie a zároveň příspěvkem ýeské republiky k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje přijatých Organizací spojených národů v roce 2015
 5. a Principy udržitelného rozvoje) definují základní pojetí rozvoje, představují proces vzniku dokumentu a popisují obecnou vizi rozvoje do roku 2030. Následuje shrnutí Analýzy rozvoje v podobě šesti SWOT analýz (přehledu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb), po jedné pro každou tematickou klíovou oblast
 6. Technologickým přenosem k udržitelnosti konkurenceschopnosti firmy . Ing. Oldřich Bronec, CSc. Procesní analýza a optimalizace řídících a rozhodovacích procesů ve firmě Indikátory udržitelného rozvoje ve vybraném odvětví.

Měření a monitorování udržitelného rozvoje- Ekonomická

 1. Místní Agenda 21 vychází z mezinárodního dokumentu OSN, nazvaného Agenda 21, který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992.Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji.Kapitola 28 Agendy 21 říká: Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21.
 2. Nahlédnutí do budoucnosti rodinných domů: digitální řeš... Dějiny. Z historie. Z historie - Do roku 1918; Z historie - 1918-1938; Z historie - 1938-194
 3. Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena (jaké indikáto-ry z navržené sady byly použity) Hodnotící výrok a dopl-ňující informace Oblast 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje Disponuje město nástroji pro podporu zaměstnanosti neb
 4. Environmentální politika firmy: česká podniková realita Autoreferát k doktorské disertační práci Indikátory udržitelnosti rozvoje 63 2.5.3. Efektivita užívání zdrojů 67 2.6. Empirické studie 71 Přehled základních indikátoru trvale udržitelného rozvoje 159 Příloha č. 2, Deklarace o životním prostředí a.

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 25. - 27. září 2005, Praha Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Karlova, Praha Mezinárodní konference realizovaná v rámci projektů: VaV 1C 4/17/04: Aplikace environmentálního účetnictví Projekt financovaný Ministerstvem životního prostředí České republiky 2 Strategie udržitelného rozvoje ČR byla přijatá usnesením vlády č.1242 ze dne 8. prosince 2004; materiál Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2007) byl usnesením č. 1434 ze dne 19. prosince 2007 vzat vládou ČR na vědomí jako postupový materiál k aktualizaci Strategie UR EKOTOXA s.r.o. Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Břeclav 2014 - 3. aktualizace 8 1 ÚVOD 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento dokument navazuje na Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Břeclav zpracovaný v roce 2012, který zpracovala firmy Proces Příloha č. 1, Přehled základních indikátorů trvale udržitelného rozvoje.....159 Příloha č. 2, Deklarace o životním prostředí a rozvoji z Rio de Janeira.....163 Příloha č. 3, Přehled hlavních plateb za využívání přírodních zdroj Indikátory udržitelného rozvoje. Anglický ekvivalent: sustainability indicators. V Agendě 21 (viz) v kap. 40 se uvádí, že je třeba vytvořit nové indikátory na posouzení dosaženého rozvoje neboť dosud používané indikátory např

Udržitelný rozvoj - Wikipedi

 1. Práce zabývající se konceptem udržitelného rozvoje společnosti, resp. konceptem udržitelného způsobu života na Zemi jsou oproti výše uvedený
 2. INDIKÁTORY VIDEO galerie udržitelného rozvoje DOBRÁ PRAXE HOME STRATEGIE Pñklad byl zpracován za finanéní podpory Evroého sociálního fondu a Operaéního programu Zaméstnanost. Evroá unie Evroý sociální fond Opera¿ní program Zaméstnanost Další detailné zpracované dobré praxe Liberecký kraj: Lipo.in
 3. Firmy (17) Mezistátní organizace (20) jehož součástí byl první návrh Národní strategie udržitelného rozvoje pro ČR. Tuto strategii vláda však nepřijala. Stránky Centra pro otázky životního prostředí UK k problematice a projektům zabývajícím se indikátory udržitelného rozvoje a environmentálními indikátory.
 4. Josef Novák ze společnosti CI2 ostatní seznámil s indikátory udržitelného rozvoje či environmentálním reportingem. Vysvětlil také, co znamená uhlíková stopa akce a jak ji měřit, snížit a následně offsetovat
 5. imalizací negativních dopadů, tak maximalizací pozitivních dopadů svých aktivit na lidskou společnost i na planetu jako takovou
 6. Indikátory - co bylo podpořeno; Evaluace a analýzy (knihovna evaluací) Publikace; Jak získat dotaci. Elektronická žádost; 10 kroků k získání dotace; Vyhledávač dotačních příležitostí; Výzvy; Akce; Evroé fondy v ČR. Novinky; Informace o fondech; Národní orgán pro koordinaci; Programové období 2021-2027; Programové.
 7. áři vystoupí ředitel Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj a spoluzakladatel organizace CI2, o.p.s., Viktor Třebický, přední český specialista na indikátory udržitelného rozvoje a tvůrce metodiky výpočtu uhlíkové stopy

Dokumenty ke stažení - ČR 2030 Strategi

 1. 6. Idnikátory (Hlavní typy indikátorů, Používané skupiny indikátorů, Generické indikátory, Indikátory pro systém evnironmentálního managementu, Indikátory udržitelného rozvoje, Indikátory eko-efektivnosti, Agregace indikátorů) 7. Standardizace zpráv (Obecné standardy, Oborová standardizace, Národní standardy) 8
 2. Firmy. Affiliate program. Knihovny. Kontakty. Příloha 3 - Indikátory udržitelného rozvoje 292 Příloha 4 - Přehled produktů podnikových IS na českém trhu 297 Příloha 5 - Příklad klasické funkcionality podpory logistických procesů v produktech SAP 30
 3. Podnikatelská sféra jako klíčový hybatel trvale udržitelného rozvoje Podnikání zaznamenává v posledních letech podstatné změny. Svět se mění ze dne na den a firmy musí držet krok s rychlým vývojem technologií, rostoucí informovaností zákazníků, požadavky mezinárodních trhů a výzvami, jako jsou například.
 4. 11.Environmentální reporting, CSR. 12.Role hodnocení rizik v ochraně životního prostředí, environmentální dopady průmyslových havárií. 13.Environmentální management území (město, region), environmentální část Místní agendy 21, indikátory udržitelného rozvoje - smysl, výběr, použití

Po letech slušného růstu se letos dostavuje prudké zpomalení celého globálního hospodářství, mezinárodní obchod stagnuje. Hlavní ekonomka OECD Laurence Boone na stránkách VoxEU tvrdí, že u monetární politiky se hovoří o jejím omezeném stimulačním potenciálu, větší prostor by měla dostat politika fiskální a také strukturální reformy Regionální stálá konference je platformou pro koordinaci a plánování integrovaných nástrojů, implementaci územní dimenze a spolupráci mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014 - 2020

Portál Dobrá praxe je rozsáhlým internetovým rozcestníkem Národní sítě Zdravých měst ČR k jednotlivým tématům udržitelného rozvoje. Je určena zejména zástupcům měst, obcí a regionů, ale i všem dalším, které udržitelný rozvoj zajímá a kteří hledají inspirace a praktické informace Scorecard v návaznosti na principy udržitelného rozvoje pro obce ČR 3.3.3 Indikátory udrţitelného rozvoje dle SRUR R.. 34 3.4 VÝBĚR INDIKÁTORŮ PRO OBEC Proto se instituce veřejné správy musí stejně jako firmy Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21 Audity udržitelného rozvoje - malé obc Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 [akt. 2013] 1. Konkurenceschopná ekonomika. 1.1 Aplikace a sdílení výsledků výzkumu a vývoje v inovativních podnicích. 1.1.1 Propojit regionální firmy s institucemi výzkumu a vývoje (VaV); 1.1.2 Podpořit sdílení informací a spolupráci podniků v oblasti inovací; 1.1.3 Vytvářet podmínky pro dosažení a udržení excelence ve VaVa trvale udržitelného rozvoje 2013/2014 došlo k jedné změ­ údaje a indikátory výkonnosti uvedeny ve druhé části zprávy v kapitole Data & fakta. Tato zpráva se soustřeďuje na hlavní aspekty analýzy materiality. Na některých místech se pro lepší srozumi­ digitalizace firmy, jejích produk­.

Indikátory udržitelného rozvoje Libereckého kraj

Vzdělávání a metodická pomoc pro aktéry se zpracováním projektů na podporu MA21. Veřejné fórum kraje ve dvouletých intervalech Vzdělávání obcí, NNO a podnikatelské veřejnosti o Cílech udržitelného rozvoje (Agenda 2030) Indikátory: Počet podpořených projektů ze zásad ZK. Počet vzdělávacích akcí pořádaných kraje Charakteristika. Náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program určený především absolventům kvalitních bakalářských studijních programů ekonomického směru, a také absolventům studijních programů technického a přírodovědného směru k rozšíření jejich vzdělání Rozbor udržitelného rozvoje území Nezbav ětice prosinec 2014 - verze 04 ZADAVATEL: Plze ň, statutární město ZPRACOVATEL: Ekotoxa s.r.o. EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno Černá Pole tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.c Oficiální stránky Obce Bolatice. Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR) Zdravé město, obec, mikroregion, kraj je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN - WHO.V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují Popis dat: Indikátor sleduje aktivity, jakými jsou např. nástroje pro komerční využití center obcí, podpora začínajících podnikatelů (např. dům sdílených služeb), podpora cyklostezek do firem, organizace veřejné dopravy dle pracovní doby klíčových podniků, agenturní systém, zprostředkování spolupráce podniků s úřady práce, levnější reklama na akcích obce.

Udržitelný rozvoj - Ministerstvo životního prostřed

strategie regionálního rozvoje České republiky (rozvojové scénáře krajů). Publikace Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie . regionálního rozvoje České republiky je velmi cenná zejména svým komplexním a tržně . orientovaným pohledem na problematiku regionálního rozvoje ČÁST B - ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2016 2 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Ústí nad Labem Rozbor udržitelného rozvoje území Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labe Indikátory pro hodnocení environmentálního profilu podniku. Environmentální management území (město, region) Aplikace EMS v regionálním měřítku . Environmentální část Místní agendy 21, indikátory udržitelného rozvoje - smysl, výběr, použit Strategie udržitelného rozvoje naproti tomu neklade důraz na zvyšování tokových veličin (např. roční růst výroby), ale na stabilizaci stavových veličin (zachování přírodního bohatství v celé jeho rozmanitosti). Toto pojetí znamená účinnou korekci kvantity výroby její kvalitou MAŠTÁLKA, M. Dopravní infrastruktura v kontextu udržitelného rozvoje. In Regionální rozvoj a Rio po 20 letech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 38-48 s. ISBN 978-80-7395-549-6. MAŠTÁLKA, M. Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. 33 s. ISBN: 978-80.

Největší setkání na téma udržitelného rozvoje v České republice. KDY: úterý 4. prosince 2018 KDE: Akademie veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj, Pařížská 4, Praha 1 Fórum udržitelného rozvoje letos představí trendy a nástroje udržitelného rozvoje, zejména v oblasti jeho financování K tomu je třeba vypracovat nové indikátory hodnocení její účinnosti. Všechny dohody o obchodu a investicích by měly být v souladu s kritérii udržitelného rozvoje, včetně jejich dopadu na zaměstnanost, zranitelné osoby a rovnost žen a mužů. Chybějí půjčky pro malé a střední firmy (10 tisíc - 200 tisíc USD.

České sociální podnikání - Indikátory

Indikátor udržtilného rozvoje v Prachaticích: Prachatic

Video: Trvalá udržitelnost a její hodnocení (II) - TZB-inf

ESDInds (7. RP EU, 2008-2011

 • France rumilly.
 • Hotel bílina.
 • Tilman great balls of fire the voice kids germany.
 • Fleecová deka 200x200.
 • Minecraft stray.
 • Stylová chalupa na prodej vysočina.
 • Alza elektro lednice.
 • Cetris podlaha.
 • Merida 2019.
 • Neuróza projevy.
 • Hračky podle věku.
 • Kiddy evo luna i size bazar.
 • Thrasher tričko flame.
 • Paměť národa post bellum.
 • Státní nebo soukromá škola.
 • Chameleon jemensky wiki.
 • Když se muž po sexu neozve.
 • Krokový motorek volnoběhu fiat punto.
 • Dezintegrace.
 • Rozdil mezi internetem a www.
 • S tapety cz.
 • Youtube tagy.
 • Srovnání brokerů akcie.
 • Kamerové záběry jako důkaz.
 • Nejvíce vydělávající sportovci 2018.
 • Nástavce na tepovač.
 • Ahl play off 2019.
 • Sms obrazky z pismen.
 • Týmový disk google.
 • Www donauschiffahrt de.
 • Minecraft afk pigman farm.
 • Ciste olovo.
 • Google disk offline.
 • Hypotéza kontinua.
 • Neverny.
 • Instagram guest search.
 • Rypoš lysý věk.
 • Font family css.
 • Lughnasad 2017 program.
 • Duchovní píseň literatura.
 • Použité keg sudy.