Home

Langmuirova izoterma

Langmuirova adsorpční izoterma Langmuir adsorption isotherm. Analytické vyjádření závislosti adsorbovaného množství plynu na povrchu tuhého adsorbentu na jeho rovnovážném tlaku za konstantní teploty, původně odvozené na základě kinetických představ za těchto předpokladů This footer has had its text and links changed. This change should override the existing template Langmuirova izoterma. Na obrázku 3 je modelově ukázán rozdíl vazby mezi molekulou plynu a povrchem vzorku při fyzisorpci (vlevo) a chemisorpci (vpravo).... Obrázek 3: Znázornění vzniku vazeb u fyzisorpce (vlevo) a chemisorpce (vpravo). 1.3. Adsorbent

Langmuirova adsorp cní izoterma Vhodná pro popis chemisorpce, adsorpci v malých dutinách (zeolity); pro fyzikální adsorpci omezen e ( A As) Nezávislá adsorp cní centra jednoho druhu (molekuly se neovliv nují) Na 1 centru se adsorbuje max. 1 molekula (jedna vrstva) Známe: aktivitu adsorbované molekuly: A = AA A, nebo z : A = 4A( Langmuirova adsorpční izoterma Langmuir modeluje povrchu adsorbentu jako inertní s konečným počtem adsorpčních center, která jsou všechna stejná a adsorpční teplo, které se při adsorpcích uvolňuje není závislé na adsorbovaném množství a {\displaystyle a} Langmuirova adsorpční izoterma. Langmuir modeluje povrchu adsorbentu jako inertní s konečný počtem adsorpčních center, která jsou všechna stejná a adsorpční teplo, které se při adsorpcích uvolňuje není závislé na adsorbovaném množství a. Z tohoto modelu odvozuje rovnici 12.2.1 Gibbsova adsorpční izoterma ( ) 12.2.2 Adsorpce z plynné fáze na tuhém povrchu, Langmuirova izoterma ( ) 12.2.3 Adsorpce z plynné fáze na tuhém povrchu, Freundlichova izoterma ( ) 12.2.4 Adsorpce z plynné fáze na tuhém povrchu, Langmuirova izoterma ( ) 12.2.5 Adsorpce z plynné fáze na tuhém povrchu, Langmuirova izoterma (

Langmuirova izoterma Předpokládáme tvorbu monomolekulární vrstvy adsorbátu na povrchu adsorbentu. Adsorpční izotermu lze ji formulovat pomocí rychlosti adsorpce a desorpce. Rychlost adsorpce je úměrná velikosti volné plochy a rychlost desorpce je pak úměrná velikosti obsazeného povrchu dat byla pouņita Freundlichova a Langmuirova izoterma. Z výsledků vyplývá, ņe adsorbované mnoņství zkoumaných kovových iontů roste s jejich zvyńující se koncentrací. Dále bylo zjińtěno, ņe olovo se sorbuje na huminových kyselinách mnohem lépe neņ zinek. Oba kovy s 56. Langmuir-ova adsorpciona izoterma Prvu osnovnu teoriju o adsorpciji gasova na čvrstim telima dao je Langmuir (1916 g). On je pretpostavioo da 1. adsorbovani molekuli mogu pokrivati površinu sve dok se ne stvori potpun monomolekulski sloj, posle čega dalje ne dolazi do adsorpcije; 2. da nema međusobne interakcije adsorbovanih molekula i 3. da je površina adsorbensta uniformna

Langmuirova adsorpční izoterma ROZPOUŠTĚNÍ (ABSORPCE) Raoultův zákon p B parciální tlak složky B nad směsí kapalin tlak (tenze) nasycených par složky B x B molární zlomek složky B v kapalné směsi pokud x B << 1, pak g B je konstantní a plat í. Browsing Diplomové práce by Subject Langmuirova sorpční izoterma DSpace Repository. DSpace Home; Kvalifikační práce dle fakult; Fakulta aplikované informatiky; Ústav automatizace a řídicí techniky; Diplomové práce; Browsing Diplomové práce by Subjec

Langmuirova adsorpční izoterma - cis

Freundlichova izoterma. a = k( p1/n. Hodnota konstanty k klesá s rostoucí teplotou, konstanta n je vždy větší než jedna a s rostoucí teplotou se blíží jedné. ln a = ln . k + ln p. Langmuirova izoterma. vytváří se jen jedna vrstva molekul. pravděpodobnost adsorpce je stejná na všech místech povrchu Langmuirova izoterma Tekutina se pova zuje za ide aln plyn. Pro chemicky potenci al jednoatomov eho plynu plat kT = ln 3ˆ= lnP+ ln 3 kT: (1) Parti cn funkce pro adsorbovanou vrstvu je d ana vyrazem Q m = M N qN = qNM! N!(M N)!; (2) kde M je po cet m st schopnyc h adsorpce, N po cet naadsorbovanyc h molekul

Povrchové jevy na pevných látkách doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. katedra fyzikální chemie Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubic Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118, 61200 Brno 12 Zadání bakalářské práce Číslo bakalářské práce FCH-BAK0022/2006 Akademický rok: 2007/2008 Ústav Ústav fyzikální a spotřební chemi Přestože lignit představuje cennou chemickou surovinu, i v současnosti je využíván převážně jako palivo v energetickém průmyslu. Tato aplikace je z ekonomického i ekologického hlediska nevhodná Size of this preview: 800 × 287 pixels. Other resolution: 320 × 115 pixels

Langmuirova vazebná izoterma - odvozena na principech fyzikální chemie a předpokládá adsorpci v jedné vrstvě iontů solí − αa βjsou konstanty které jsou variabilní v závislosti na složení (1 f) f b C C C β α + = jsou konstanty, které jsou variabilní v závislosti na složen Langmuirova izoterma byla odvozena za předpokladů, že v rovnováze je rychlost adsorpce rovna rychlosti desorpce, adsorbované částice mohou vytvářet na povrchu maximálně monovrstvu, všechna povrchová aktivní místa jsou energeticky rovnocenná (povrch je energeticky homogenní) Adsorpční izotermy, Langmuirova izoterma, BET izoterma (BET teorie); vyhodnocování izoterem pomocí vícebodové BET metody; jednobodové měření specifické plochy povrchu; kapilární kondenzace. 2. Charakterizace materiálů pomocí chemisorpce plynů. Využití chemisorpce plynů při analýze povrchu materiálů, využití při.

Struktura 1. hemické rovnováhy: - pojem chemické rovnováhy, termodynamické základy - rovnováhy v roztocích (kapalné fázi): acidobazické, komplexotvorné, oxidačně-redukční aj Freundlichova izoterma na rozdíl od Langmuirovy nelimituje k určité hodnotě pro koncentraci složky ve stacionární fázi při zvyšování koncentrace složky v mobilní fázi V praxi je známa také izoterma anti-Langmuirova Vyskytuje se v případech, kdy první vrstva sorbovanýc BET izoterma (alebo adsorpčná izoterma BET) je matematický vzťah, ktorý kvantitatívne popisuje fyzikálnu adsorpciu plynov na tuhých adsorbentoch pri izotermických podmienkach. Rovnicu odvodili prepracovaním Langmuirovej izotermy v rokoch 1935 až 1940 Stephen Brunauer, Paul H. Emmett a Edward Teller, podľa ktorých dostala aj názov (Braunauer, Emmett, Teller — BET) Kat.anal.chem. P řF UK Praha Plynová chromatografie - základy 1 Plynová chromatografie RNDr. Radomír Čabala, Dr. Univerzita Karlova v Praze Přírodov ědecká fakulta Katedra analytické chemi

adsorbát, adsorptivum, Langmuirova izoterma, BET izoterma, BET graf, lineární regrese, referenní vzorky, referenní hodnota, průměrná hodnota, směrodatná odchylka, směrodatná odchylka průměru, systematická a náhodná Langmuirova teorie 16 4. 3. BET teorie..18 4.3.1. Stanovení specifické plochy povrchu pomocí BET teorie. Rovnováhu mezi parciálním tlakem sorbátu a sorbovaným množstvím (při konst. teplotě) ve většině případů vystihuje Langmuirova izoterma. Rychlost jednoduché ch. se dá vypočítat podobně jako rychlost homogenních reakcí (↓kinetika). Pro složitější případy se zjišťuje pokusně Abstract The subject of this thesis is the comparison breakthrough curves of CO 2 and CH 4 on two columns of various diameters. As a packed bed is used activated carbon with a hig Slika 3 Langmuir ova adsorpciona izoterma Često su od posebnog interesa dva from PC 2 at University of Novi Sad - Mihajlo Pupin Technical Faculty in Zrenjani Langmuirova izoterma - vztah pro množství adsorbovaLangmuirova izoterma né látky Θ, maximálního pokrytí povrchu Θmax, konstanty b závislé na teplotě a tlaku p: Θ = Θmax (b p / (1 + b p)). Freundlichova izoterma - vztah pro koncentraci adsoFreundlichova izoterma rbované látky cads, koncentraci látk

Browsing by Subject Langmuirova izoterma

 1. Freundlichova a Langmuirova izoterma. Izoterma BET 12. Struktura povrchů a její zjišťování. Interakce záření s hmotou: spektroskopie Moessbauerova, hmotnostní, fotoelektronová, elektronová (tranzitní moment a intenzity absorpčních pásů), molekulová (IČ, Rama-nova, rotační a vibrační), EPR a NMR. Vznik spekter a principy.
 2. Existuje několik modelů popisujících adsorpční rovnováhu (Langmuirova izoterma, Freundlichova izoterma, BET izoterma aj). [70] Marie Blinková: Dynamická sorpce kovů z vodných roztoků pomocí nízkonákladových biosorbentů 2015 16 3.1.1 Freundlichova adsorpční izoterma Tento model je vůbec nejstarší tvar analytického.
 3. Langmuirova izoterma. Relevantní p říklady (z nové sbírky): Kap.12: 1-8, 17-20. Smá čení a rozestírání, kohezní a adhezní práce, filmy. Závislost mezifázového nap ětí na teplot ě, Gibbsova adsorp ční izoterma. 14 Rezerva, opakování . Studijní pom ůcky pro magisterský kurz Fyzikální chemi
 4. Chemical speciation -alternative approaches • Key environmental processes are simulated in laboratory • Chemical analysis is accompanied by modelling of chemical equilibria in the respective environment Example: • Extraction with a certain complexing agent under specified conditions is used to assess bioavailability of heavy metals from soil More complex procedures, such as sequential.
 5. Sorption ability of humic acids. Zobrazit/ otevřít final-thesis.pdf (3.245Mb

Adsorpce - Wikipedi

 1. Heterogenní katalýza Langmuirova izoterma pro binární směs. Stadia heterogenní katalýzy. Aplikace principu řídícího děje. 43.Rovnováha kapalina-pára u reálných systémů. Reálné chování kapalné fáze, aktivitní koeficient, azeotrop. Diagramy (T x y, p x y, x y). 44
 2. Vypracované otázky z FCHII, platné i 2008/200
 3. Freundlichova izoterma 18. Langmuirova izoterma 19. Adsorpční izoterma BET 20. Adsopčn.

Adsorpce - referaty-seminarky

 1. 70. Langmuirova izoterma, odvození a použití. Lanmguirova izoterma pro koadsorpce a pro disociativní adsorpci. Informativně: Freundlichova izoterma a izoterma BET. 71. Mechanismy heterogenně katalyzovaných reakcí: Langmuirův-Hinshelwoodův a Eleyův-Ridealův mechanismus. Analýza rychlostí
 2. ročná izoterma. die - Jahresisotherme . Langmuirova adsorpčná izoterma - Langmuirsche Adsorptionsisotherme . lineárna izoterma - lineare Isotherme . rozpúšťacia izoterma. die - Lösungsisotherme . reakčná izoterma. die - Reaktionsisotherme . sorpčná izoterma
 3. enzymová kinetika, rovnovážná Langmuirova izoterma, apod.). Možná by vaše data mohl někdy vystihnout lépe než exponenciála, která je typická pro kinetické procesy prvního řádu

Langmuirova izoterma (izoterma pro jednovrstvou adsorp-ci na homogenním povrchu) kde am je maximÆlní adsorpční kapacita (zcela nasycenØ monovrstvy) v mg g−1 a b je rovnovÆžnÆ konstanta v l mg−1. Freundlichova izoterma (izoterma pro adsorpci na neho-mogenním povrchu) kde K [l g−1] a n [−] jsou konstanty izotermy Pojmy II Vlákno obklopeno prostředím, kde se vyskytují molekuly nebo částice jiných látek dochází k celé řaděprocesů. Podle znaménka elektrického náboje vlákna a částic jde o elektrostatické přitahování, resp. odpuzování. Vnepřítomnosti makroskopických elektrických nábojůmohou mít částice afinitu k vláknům (jde o rozdíl standardních chemickýc

Video: 12.2 Adsorpční rovnováhy - vscht.c

Adsorpční izotermy, Langmuirova izoterma, BET izoterma (BET teorie); vyhodnocování izoterem pomocí vícebodové BET metody; kapilární kondenzace. Chemisorpce, charakterizace povrchů katalyzátorů, analýzy materiálů pro skladování plynů. Ukázky praktických měření a zhodnocení výsledk Langmuirova izoterma temelji se na pretpostavci da se adsorpcija odvija na specifičnim jednakim mjestima unutar adsorbensa. Jednom kad molekula adsorbata zauzme određeno mjesto, na tom mjestu ne postoji nikakva daljnja adsorpcija.10 Teorijski, adsorbens ima ograničen kapacitet adsorpcije. To je poluempirijska izoterma s kinetičkom osnovom te j o Langmuirova izoterma, Langmuir-Hinshelwoodovakinetika Homogenní katalýza: Představa o mechanismu, možnosti zjednodušení Příklad Podle závěrů kinetické studie[1]lze esterifikaci kyseliny octové methanolem popsat těmito rychlostními rovnicemi: 1,2 1,25 1 1 0,75 1 1 2 ROOR H O H COOH OH H r k c c c r kc c Click on a date/time to view the file as it appeared at that time. Date/Time Thumbnail Dimensions User Comment; current: 21:08, 31 May 2006: 992 × 959 (39 KB): Dubaj~commonswiki (talk | contribs): Langmuir isoterm for copper/hydrogene adsorptio

Vysoké Učení Technické V Brn

adsorpce (Freundlichova a Langmuirova izoterma), účinnost, hodnoty adsorpční kapacity a změny chemické reakce vody vlivem přidaného recyklovaného betonu. Fosforečnany byly odstraňovány jak ze standardních roztoků, tak z povrchové vody Langmuirova izoterma ) bP bP a a + = max 1 amax je konstanta reprezentující maximální naadsorbované množství a b je adsorp ční koeficient definovaný jako pom ěr rychlostních konstant adsorpce a desorpce. Seminá ř z Fyzikální chemie Katedra chemie TU v Liberc Freundlichova izoterma: m c s k c l 1 k, m - konstanty Langmuirova izoterma: l l s bc a bc c 1 a, b - koeficienty rovnice a je maximální možná naadsorbovaná koncentrace, když koncentrace c l je extrémně vysoká konst. A A w or Langmuirova izoterma C K C K C C C C K C C C C C K X A XA n S eq L eq L eq S tot L S S eq L L L SAM S eq Keq Adsorpcijska ravnoteža A- slobodno adsorpcijsko mjesto na adsorbentu X- adsorbat u tekućoj fazi XA- adsorbat vezan na adsorbent Cs- koncentracija adsorbata vezanog na adsorbent C

56. Langmuir-ova adsorpciona izoterma - 56 Langmuir-ova ..

Freundlichova izoterma alt. Langmuirova izoterma n, popř. a, b jsou konstanty Exponent Freundlichovy izotermy při různých mechanismech adsorpce, příklad adsorpce s absorpcí Kd: partiční koeficient půda - voda (l/kg) fOC: podíl organického uhlíku v půdě (kgOC/kgpůda) KOC: distribuční koeficient organický uhlík - voda (l. •Izoterma BET (Brunauer,EmmetaTeller) -vícevrstvá adsorpce (vliv na tvar izotermy) A A A A Kc Kc 1 kPn m x 1 rel rel m rel p C p a Cp a 1 1 ( 1) RT q q C exp a k Langmuirova adsorpční izoterma závislost stupně pokrytí na tlaku adsorbátu Rychlostní rovnice katalytické reakce • Adsorpce • Povrchová reakce • Desorpc PALIVA 6(2014), 1,S. 1 - Adsorpční odstraňování CO 2 ze zemního plynu za vyššího tlaku 1 ADSORPČNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ CO 2 ZE ZEMNÍHO PLYNU ZA VYŠŠÍHO TLAKU Kristýna Hádková, Viktor Tekáč, Karel Ciahotný, Zdeněk Beňo, Veronika Vrbov

GC - Univerzita Karlov

z roztoku a Langmuirova izoterma. Experimentální část V první fázi experimentů byly zeolity podrobeny rentgenové difrakční práškové analýze, měření povrchu a snímkování jejich povrchu pomocí SEM (skenovací elektronová mikroskopie). Poté byly provedeny sorpční testy, a to v prostředí roztoku s koncentrací 1 g/ The course introduces basic concepts of Statistical Thermodynamics as a discipline based on atomistic description of matter and quantum-mechanical description of atoms Langmuirova adsorpční izoterma • Závislost množství adsorbované látky na koncentraci téže látky v okolním prostředí vyjadřuje adsorpční izoterma cs= k.z.c M/(1+k.c M) cs adsorbované množství látky cM koncentrace látky v roztoku k adsorpční koeficient z počet volných aktivních center na povrchu adsorbent Byly porovnány dva modely adsorpce - distribuční koeficient a Langmuirova izoterma. Dále byly provedeny pokusy porovnávající 5 metod konzervace sedimentů. Byla hledána taková metoda, během které bude docházet k co nejmenším změnám ve struktuře sedimentů a tím i k co nejmenším změnám v jejich sorpčních vlastnostech Software NOVAWinTM umožňuje stanovit např. adsorpční a desorpční izotermy, BET měrný povrch jedno- a vícebodový, Langmuirova izoterma (plochu): vícebodová, distribuci velikosti pórů metodou BJH, distribuci velikosti (mezo)pórů metodou Dollimore-Heal, povrch (objem) mikropórů metodou Dubinin-Radushkevich, celkový objem pórů.

GC

Browsing Diplomové práce by Subject Langmuirova sorpční

1) Langmuirova adsorpční izoterma - vyjadřuje závislost adsorbovaného množství látky na povrchu adsorbentu na její rovnovážné koncentraci v roztoku za konstantní teploty předpoklady: • každé adsorpční místo zachycuje nejvýše jednu částici → vytváří se jen jedna vrstva molekul (monovrstvá adsorpce K popisu experimentálních dat byla použita Freundlichova a Langmuirova izoterma. Z výsledků vyplývá, že adsorbované množství zkoumaných kovových iontů roste s jejich zvyšující se koncentrací. Dále bylo zjištěno, že olovo se sorbuje na huminových kyselinách mnohem lépe než zinek. Oba kovy se sorbují lépe z roztoku. PDF | The adsorption of arsenite and arsenate onto Mg(OH)2 is governed by the form of arsenic species in water. The Langmuir and Freundlich isotherm... | Find, read and cite all the research you. Statická sorpční a studie odhalila, že termodynamická Langmuirova izoterma a kinetická rovnice pseudodruhého řádu dobře vyhovuje při popisu sorpce pro experimentální data ze spontánní sorpčního procesu kyselého barviva do struktury nanovláken z polyamidu 6. Parní aktivace polyamidu při teplotě nad 120°C vedla k Sorbent Langmuirova izoterma Freundlichova izoterma am KL R 2 n K F R 2 M1 19,41 0,083 0,965 4,975 6,449 0,930 M2 15,33 0,042 0,979 2,802 2,306 0,994 Adsorpční kapacita obou nano materiálů pro As (V) je poměrně vysoká, představuje pro α-MnO 2.

1 Termodynamika fázových rozhraní Mezifázové (povrchové) napětí (γ) je práce (w), potřebná k jednotkovému zvětšení plochy mezifázového rozhraní (S) dw dS dS dw J J Odhadové metody: Pro odhad povrchového napětí organických kapalin se používá parachor l g 1/4 U U J M P kde M je molární hmotnost, ρ hustota v příslušné fázi (hustotu v plynné fázi je. izoterma . Key words: coal, coal bed methane, enhanced methane recovery, Labin basin, Kim's met hod, Langmuir isotherm . Langmuirova jednadžba proizlazi iz pretpostavke Langmuirova adsorpční izoterma v=vm b p 1+b p Příklady 1.Odhadněte, do jaké výšky zvlhne zeď domu, je­li efektivní průměr póru ve zdivu 20 μm. Předpokládejte, že voda smáčí dokonale materiál zdiva. Pro povrchové napětí vody počítejte

adsorpční hystereze

theses.c

 1. Výsledky ukázali, že Langmuirova izoterma lepšie popisuje rovnovážnu adsorpciu As(V) ako Freundlichova izoterma a pre rovnovážnu adsorpciu bola vybraná Dubinin Radushkevichová izoterma. Z respirometrických meraní bolo preukázané, že negatívny vplyv arzénu na aktivitu mikroorganizmov klesá so vzrastajúcou koncentráciou glukózy
 2. V rámci předmětu se studenti seznámí s texturními vlastnostmi pevných látek -morfologie, vnější, vnitřní povrch, objem a distribuce pórů, se způsoby jejich vyhodnocování a kvantifikace
 3. Langmuirova izoterma) amax je konstanta reprezentující maximální naadsorbované množství a b je adsorpční koeficient definovaný jako poměr rychlostních konstant adsorpce a desorpce. Rotační spektra molekul. Při pohlcení kvanta záření přejde molekula z nižšího vibračního stavu do vyššího. Pro vlnočet rotačního.
 4. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav Bartovská Lidmila, Šišková Marie OBSAH. 1. Rozdělení a charakteristika fázových rozhraní. 1.1 Fázová rozhran
 5. Při tomto experimentu se adsorpční izoterma řídí Henryho zákonem a množství adsorbovaných par je lineárně závislé na koncentraci nástřiku v tomto případě jsou píky symetrické a mají Gaussův profil 22 Teoretické aspekty IGC - Henryho zákon není použitelný pro vyšší koncentrace par, kdy se uplatňují se izotermy.
 6. Freundlichova, Langmuirova a BET izoterma. Povrchově aktivní látky. Typy disperzních soustav. Příprava, stabilita a vlastnosti koloidů. Viskozita. Interakce hmoty a záření. Základní metody studia struktury molekul. 3. Analytická chemie - AFC/SZZAC, povinně volitelný předmě

Langmuirova, Freundlichova, Nernstova a BET izoterma. Kinetika barvení. Vlivy ovlivňující difúzní koeficient v polymeru. Sorpce kapalin do textilií, smáčení textilií, chemické a fyzikální aspekty, mezimolekulární síly na mezifází, měření kontaktních úhlů na vláknech a textiliích, zdánlivý kontaktní úhel. Langmuirova izoterma. Vícevrstevná adsorpce. III. Struktura Základní pojmy kvantové mechaniky: Operátory, vlastní hodnoty a vlastní funkce. Princip neur čitosti. Částice v potenciálové jám ě. Harmonický oscilátor, tuhý rotor. Kvantování momentu hybnosti

12.2.4 Adsorpce z plynné fáze na tuhém povrchu ..

Požadavky ke zkoušce z Repetitoria chemie (2020): vycházejí z přednášek, resp. ppt prezentací. V písemných testech není nic nad rámec přednášek resp. prezentací, které jsou ve formě pdf na mém webu Adsorpce je proces, jehož principem je hromadění částic plynu, kapaliny či pevné látky na povrchu účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. Může se jednat např. o hromadění plynné látky ze směsi plynů nebo rozpuštěné látky v kapalině na povrchu pevné látky , nebo o hromadění jedné složky binární směsi na rozhraní kapalina--pára Langmuirova sorp ční izoterma Anderson-McCarthyho sorpce (deBoer-Zwickerova sorpce): EMC T B A( , ) 1/ ln( / ln(1/ ))ϕ ϕ= A =7. 731706 −0. 014348 T B =0.008746 +0.000567 T. strana 5 Hystereze sorpce Výše uvedené sorp ční izotermy popisují adsorpci vody vázané ve dřev ě a předpkládají, ž

PPT - Reaktivita a struktura povrchů pevných látekAdsorpcijaPPT - Reaktivita a struktura PowerPoint Presentation, free
 • Šupinky v uchu.
 • Koenigsegg výslovnost.
 • Jak fungují realitní kanceláře.
 • Jakub vágner životopis.
 • Pán času the day of the doctor online.
 • Zoemob family locator.
 • Kameninové hřbitovní vázy.
 • Charlie plummer.
 • Migua dilatace.
 • Dioptrické sluneční brýle levně.
 • Stropni led svetla akce.
 • Diktáty pro 5. třídu k vytištění.
 • Řetězový most budapešť.
 • Stolní inventář.
 • E petice odvolani reditelky myslocovice.
 • Antiethanol složení.
 • Rehole cz.
 • Luxusní topy.
 • Letajici padak.
 • Snar nevera zeny.
 • Šťavelan vápenatý.
 • Panama city florida.
 • Kvalitní ložnice.
 • Kelpa pro psy brno.
 • Pálení rtů a jazyka.
 • Molousky.
 • Kdy sklízet citrony.
 • Špatné vstávání.
 • Boeing 767 300.
 • Bazos ruska modra.
 • Crab bistro.
 • Basne o pratelstvi.
 • Golfový švih.
 • Viktor tauš.
 • Viktor tauš.
 • Znak alfa romeo prodej.
 • Chanuka modlitba.
 • Pravidla davis cup.
 • Radio swing plus.
 • Žena s konvicí vody.
 • Land rover discovery td5 1999.