Home

Čsn 75 6081

ČSN 75 6081: Název: Žumpy: Třídící znak: 756081: Katalogové číslo: 18145: Obor: 75 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7560 - Kanalizace. Všeobecné normy: Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami: (756081) ČSN 75 6081 (Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty) Jazyková varianta: Norma je. ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky. ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. Souvisící odvětvové norm ČSN 75 6081 - Žumpy, Kategorie: 7560 Kanalizace. Všeobecné norm

ČSN 75 6081 (756081) - Technické normy ČSN

 1. Všeobecné normy / ČSN 75 6081 Žumpy. ČSN 75 6081 Žumpy úvod k normě ČSN: Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 2. ČSN 75 6081 Žumpy NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou úvod k norm.
 3. ČSN 75 6081 (756081) N Žumpy =... Jednotky; ČSN 75 6081 (756081) N Žumpy = Cesspools . Norma je neplatná.
 4. Výpočet velikosti jímky. Pokud chceme jímku jako bezodtokovou (žumpu). Vypočteme potřebnout velikost podle ČSN 75 6081 vzorcem. V = o * s *
 5. Norma ČSN 75 6081 určuje budování žump tam, kde splaškové vody nebo vody odpadní obsahující toxické látky a nelze je odvádět do stokové sítě. Do žumpy je zakázáno přivádět jiné vody než odpadní, myslí se tím např. vody pramenité, podzemní, kondenzované, srážkové nebo povrchové
 6. ČSN 75 2411 Zdroje požární vody. ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí. ČSN 73 3050 Zemné práce - Všeobecné ustanovenia. ČSN 75 6081 Žumpy. ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel. ČSN EN 12566-1 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních.

ČSN 75 6081 - Náhle

Výběr velikosti pro použití v občanské zástavbě se řídí základním výpočtem dle ČSN 75 6081 ze vztahu: V = n * q * t (m³) V - požadovaný užitečný objem . n - počet napojených obyvatel. q - specifická průměrná spotřeba vody v m³ / osoba. t - časový interval vyprazdňování žumpy ve dnec Seznam náhrad normy: (756081) ČSN 75 6081 [kat: 18145] Zde jsou uvedeny ČSN nahrazující neplatné normy z předchozího výběru. Je-li zde uvedena norma ČSN taktéž již neplatná a nahrazená, pokračujte, prosím, opětovnou volbou pro zobrazení náhrad ČSN 75 6081 : 1995: Byla nahrazena dokumenty: Anotace: ČSN 75 6081 Tato norma stanovuje zásady navrhování, výstavby/osazování, rekonstrukce a provozování žump a zneškodňování obsahu žump..

ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou. ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. ČSN 75 6401 Čistírny městských odpadních vod. ČSN 75 6402 Malé čistírny odpadních vod . Další souvisící normy. ČSN 01 3480 Výkresy stavebních konstrukcí Anotace: ČSN 75 6081 Čl.3.3, 4.1, 4.4, 4.5, 6.2, 6.3, 6.6, 6.9 a 8.7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických. V lednu 2014 byla vydána revidovaná ČSN 75 6760, která je v České republice národní normou pro vnitřní kanalizaci. Revidovaná norma doplňuje požadavky evroých norem ČSN EN 12056-1 až 5 a ČSN EN 752 a je platná od 1. února 2014. ČSN 75 6760 platí pro kanalizaci, která je v majetku vlastníka. Výběr velikosti žumpy pro použití v občanské zástavbě se řídí základním výpočtem dle ČSN 75 6081 ze vztahu: V = n * q * t (m³) V požadovaný užitečný objem. n je počet napojených obyvatel. q specifická průměrná spotřeba vody v m³ / osoba, den (0,020 m³ (20 l) až 0,150 m³ (150 l) - viz tabulka níže

ČSN 75 6081 www.technickenormy.c

Norma ČSN 756081 (75 6081) 1.4.2007 - Norma ČSN - Žumpy 75 5115 75 6081 75 6402 1994 1996 1998 1995 1997 1985 1988 1987 1993 1977 1990 ČSN 75 6081 ČSN 75 6402 čl. 6.7 celá norma kapitola 5 kapitola 9 kap. 8 kap. 9 čl. 12.2 až 12.4 ČSN 73 4108 kapitola 3.3 ČSN 73 5305 ČSN 73 6057 čl. 25 ČSN 73 6058 čl. 29, 30 ČSN 73 605 ČSN 75 6081. Žumpy § 5. ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací.

ČSN 75 6081 (756081) Žumpy -- OLA001 ČSN 75 6081. ISBN: 211,00 Kč: Jazyk popisné jedn. cze: Země vydání dokum. CZ: Název a odpovědnos Pro gravitační systémy vnitřní kanalizace platí ČSN EN 12056-1 až 5 a ČSN 75 6760. Pro systémy podtlakové vnitřní kanalizace platí ČSN EN 12109. Pokud nejsou splaškové vody odváděny do stokové sítě, odvádí se do žumpy podle ČSN 75 6081 nebo do malé čistírny odpadních vod podle ČSN EN 12566-1 I když konstrukce žumpy je jednoduchá (nejde o vodní dílo a její stavbu lze proto povolit v rámci stavebního řízení k rekonstrukci domu), je nutno dodržet příslušné předpisy (viz norma ČSN 75 6081 z listopadu 1995). Dříve se jímky zpravidla vyzdívaly a opatřovaly asfaltovou izolací

ČSN 75 6081 (756081) Žumpy -- OLA001 ČSN 75 6081. ISBN: 198,00 Kč: Jazyk popisné jedn. cze: Země vydání dokum. CZ: Název a odpovědnos ČSN 75 6081 (756081) Tato norma nahradila: ČSN 73 6781 (736781) z srpna 1984: Dostupnost: skladem (tisk na počkání) Označení této normy občas uvidíte zapsané: ČSN 75 60 81; ČSN 756081; ČSN 75 60 81 : 1995; ČSN 756081:1995; ČSN 75 6081:1995; Třídy nore ČSN 75 60 81 : 2007; ČSN 756081:2007; ČSN 75 6081:2007; Tuto normu naleznete v kategorii Vodovody a kanalizace. Třídy norem 75 VODNÍ HOSPODÁŘSTV. ČSN 75 6081: V = n x q x t Kde: V = potřebný akumulační prostor (m3) n = počet napojených obyvatel. q = specifická průměrná denní spotřeba vody (m3/os/den) uvažovatelná hodnota 100 l/os/d. t = interval vyprazdňování jímky (dny Orientační velikost jímky získáte ze vzorce výpočtem dle normy ČSN 75 6081. V = n x q x t (m3) V - objem žumpy. n - počet obyvatel domu. q - denní spotřeba vody na osobu za den (průměrná hodnota je 150 l) t - časový interval vyprazdňování žumpy

ČSN 75 5115 - Vodárenství - Studny individuálního zásobování vodou. ČSN 75 6081 - Žumpy. ČSN 75 6402 - Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel . Kontrolní otázky: 01. Rozdíly mezi právními a technickými normami. 02. Vztah právních a technických norem. 03. Druhy technických předpisů. 04 ČSN 75 5115 - Vodárenství - Studny individuálního zásobování vodou ČSN 75 6081 - Žumpy ČSN 75 6402 - Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel Kontrolní otázky: 01. Rozdíly mezi právními a technickými normami. 02. Vztah právních a technických norem ČSN 75 6081: V = n x q x t. V = potřebný akumulační prostor (m3) n = počet napojených obyvatel q = specifická průměrná denní spotřeba vody (m3/os/den) uvažovatelná hodnota 100 l/os/d t = interval vyprazdňování jímky (dny) Hmotnosti septiků a žump. Název Hmotnost jímky (t ČSN 75 6081. Žumpa se umísťuje pod terénem ve vzdálenosti alespoň 1,0 m od domu tak, aby k ní byl možný příjezd fekálního vozu, kterým se její obsah pravidelně vyváží. Vzdálenost žumpy od domovní studny musí odpovídat tabul-ce 1 v kapitole 3/7 v části Vodovod. Při volbě umístění žumpy se má počíta

Objem žumpy na vyvážení se počítá podle vzorce, který je uveden v oddíle 5 (podklady pro návrh žumpy) normy ČSN 75 6081. Jednou z veličin vzorce je specifická průměrná spotřeba vody v litrech na jednoho odběratele hodnoty viz ČSN 75 6081 čl. 6.3, Tab.1 t časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech Kupující (objednatel) volí žumpu z typové řady podle požadovaného (vypočteného) užitečného objemu. Stavební provedení, umístění žumpy a instalac

Jímka je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905. Pro výškové zarovnání vstupu (úrovně poklopu) s okolním terénem lze mezi nádrž a poklop vsadit typizované vyrovnávací prstence. Nádrž je možné při splnění dále uvedených podmínek osadit do terénu bez dalšího statického (nádrže odpovídají požadavkům ČSN 75 6081. Kruhová a oválná žumpa typu KR/OR je uzavřená vodotěsná kruhová nebo oválná nádrž, navržená a vyráběná v souladu s ČSN 75 6081, z homogenních polypropylenových desek tloušťky 8-12 mm (ČSN EN ISO 1873-1 a ČSN EN ISO 15013). Válcové těleso žumpy je za studena skrouženo a svařeno technologií firmy LEISTER. Plášť žumpy je pro zpevnění opatřen svislými žebry. 6781, tak i dnes platnou normou ČSN 75 6081, která původní normu v roce 1995 nahradila. Protože byla zjištěna a zdokumentována i při místním šetření souvislá hladina odpadní vody v silničním příkopu, do kterého je zaústěna kanalizace od domu žalobců, je zřejmé, že nemůž ČSN 75 6081 ®umpy. 11.95 . ČSN 75 6101. Stokové sítě a kanalizační přípojky. 10.04 . ČSN EN 752-1 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Vąeobecně a definice. 03.97 . ČSN EN 752-2 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Poľadavky. Pokud tyto podmínky nesplňujete, je nutné požádat stavební úřad o územní rozhodnutí. Vzdálenost žumpy /jímky na vyvážení/ od studní a přítokového potrubí od studní řeší norma ČSN 75 6081 a tato vzdálenost je odvislá místních podmínek, povrchu terénu, vlastnostech zeminy /propustnost/ a směru toku podzemních vod

Dále se konstrukce, umístění, použití a provozování žump řídí ČSN 75 6081 a dotčenými legislativními předpisy. Výběr navrženého typu žumpy a její velikost pro použití v občanské zástavbě se řídí základním výpočtem dle ČSN 75 6081 ze vztahu: V = n . q . t [m3] kd Základní - akumulace odpadních vod u rodinných domků, rekreačních zařízení, drobných provozoven a jiných objektů (nádrže odpovídají požadavkům ČSN 75 6081 Žumpy). Doplňkové - akumulace dešťových vod, retence dešťových vod. Rozměry: Vnější délka L ( mm ) - 6 150; Vnější šířka B ( mm ) - 2 50 nevyhovují ČSN 75 6081 frekvencí vyvážení ani vodotěsností. Část domů je vybavena domovními čistírnami odpadních vod. Jedná se o zcela nevyhovující situaci, která zásadním negativním způsobem ovlivňuje kvalitu vody v Dolanském (Zákolanském) potoce. Z tohoto důvodu se investor, kterým je obec Dolan

ČSN 75 6081 Žumpy - TZB-inf

žumpy odpovídající ČSN 75 6081; septiky odpovídající ČSN 75 6402 ; nádrže čistíren odpadních vod . Statické dimenzování nádrží, způsob uložení, pokyny pro osazení a montáž Jednotlivé typové řady nádrží se liší svou konstrukcí vzhledem k dovolenému způsobu uložení, statického dimenzování, zastropení apod. TNV 75 2131: 1998 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích. Norma platí pro navrhování odběrných a výpustných objektů na vodních tocích. Pro navrhování těchto objektů v březích vodních nádrží a zdrži se norma použije přiměřeně. ČSN 75 6081: 2007 Žump TZB-info využívá zpravodajství ČTK, jeho obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno • ČSN 75 6081 Ž umpy (revize ČSN 75 6081:1995) - odevzdána ČNI do schvalovacího řízení • ČSN EN 14081 (75 5013) Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobk ůpotrubních systémůur čených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod - odevzdána ČNI do schvalovacího řízen Každý člověk, který manipuluje s jímkou a stará se o to, aby byly kaly odborně zneškodněny, musí tak činit podle ČSN 75 6081, přičemž musí být dodrženy zvýšené požadavky na hygienu. Všechny plastové jímky musí být po jejím vyrobení odzkoušeny na vodotěsnost podle ČSN 75 0905 a musí být opatřeny certifikátem

Žumpa není vodním dílem podle zákona 254/2001 Sb. a navrhuje se, pokud nelze splaškové vody odvádět do kanalizace pro veřejnou potřebu (viz kap. 1.2.3). Pro navrhování, výstavbu a provoz žump platí ČSN 75 6081 Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081. Výpočet udává velikost žumpy dle ČSN 75 6081 v závislosti na počtu připojených obyvatel, specifické průměrné denní spotřeby vody a časovém intervalu vyprazdňování žumpy ; Konstrukce a velikost septiků je navržena s přihlédnutím k normám ČSN 75 6402 a ČSN EN 12566-1.

Video: ČSN 75 6081 - TZB-inf

ČSN 75 6081 Žumpy (listopad 1995) Nařízení vlády 229/2007 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod Zákon 13/2002 Atomový zákon Vyhláška 499/2005 Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně. ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (únor 2006 I. Stokové sítě a kanalizační přípojky - ČSN 75 6101. II. Žumpy - ČSN 75 6081. Komentář ke dvěma novým normám, vyšlým tiskem v srpnu a listopadu 1995. Signatura: Kód1: 17: Kód2: 2: Rok: 1996: Poznámka: Vyřazeno 2010. Nové hledání >> Vyhledat záznamu podle hesláře >> 5 2 ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou (1993)  6 1 ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží  (1992)  5 ČSN 75 6081 Žumpy (1995)  ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel  (1998)  14 2 ČSN 73 0802 Požární.

Katalogové číslo Označení Rok vydání; 18145: ČSN 75 6081 : 1995: Anotac ČSN 75 6081 Žumpy ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních systémů ČSN EN 12889 Bezvýkopové. • žumpy odpovídající ČSN 75 6081, • septiky odpovídající ČSN EN 12566-1, ČSN 75 6402, • nádrže čistíren odpadních vod, • nádrže odlu čova čů ropných látek, lapák ů tuku, čerpacích stanic, a jako sou část dalších za řízení. Nádrže. 4.11Materiály a konstrukce kanalizačních zařízení musí být odolné, trvanlivé a vodotěsné 8) v souladu s ČSN 75 6081, ČSN 75 6101, ČSN EN 752, ČSN EN 1671, ČSN EN 1091, ČSN 75 6401, ČSN 75 6402 a ČSN 75 6406. 5Pásma ochrany prostředí. 5.1Pásmo ochrany prostředí mezi kanalizačním zařízením a zástavbou. 5.1.1Všeobecn

ČSN 75 6081 (756081) N Žump

ČSN 75 0130 Vodní hospodářství : názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod = Water management. Terminology of water protection and processes changing water quality. ČSN 75 0000 Vodní hospodářství : soustava norem ve vodním hospodářství. Základní ustanovení = System of water management standards V případě použití nádrží jako septik dle ČSN 75 6402 nebo žumpa dle ČSN 75 6081 je nutné odpovídajícím způsobem řešit provedení zakrytí vstupních otvorů ve smyslu požadavků uvedených norem. 3. PROJEKTOVÁNÍ, OSAZENÍ, MONTÁŽ 3.1. Stavební pipravenos

ČSN 75 6081 - Žumpy ČSN 75 0905 - Zkouška vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních zařízení. ÚVOD. Pomůcka obsahuje přehled vybraných právních předpisů s charakterem technických požadavků na stavby, vztažených k zákonu č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějš Čsn en 14805 Kat. čís.: 82413 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologi [6] ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky [7] ČSN 75 6081 Žumpy [8] ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky [9] ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov (po revizi) [10] ČSN EN 12056-1 až -5 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy [11] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace [12] TPG 702 01 Plynovody a. Komentáře . Transkript . a - průvodní zpráv

OTEV ŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01, Rumburk, tel. 412 332317, www.proprojekt.cz - 3 - B - PRŮVODNÍ ZPRÁV dle ČSN 75 6402 ze vztahu V = a . n . q . t (m3) kde: a je součinitel kalového prostoru (a = 1,5) n počet napojených obyvatel q specifická průměrná spotřeba vody v m3/osobu,den (0,08 až 0,15 m3 viz ČSN 75 6081) t zdrženi ve dnech (3÷5 dni, obvykle t = 3

 • Zmijovec titánský prodej.
 • Mozzarelove placky.
 • Přízvuk v angličtině.
 • Průmyslové manipulátory.
 • Bitcoin wallet check.
 • How to open dat file.
 • Bylinky na leukemii.
 • Vzestup albrechta z valdštejna.
 • Kiddy evo luna i size bazar.
 • Sheltie krytí.
 • Literární pojmy 8 ročník.
 • Kdyz praskne krecova zila.
 • Sprchová hlavice masážní.
 • Z jakého důvodu vás tato pozice zaujala.
 • Vietnamské šaty.
 • Jak vypadají kořeny bradavice.
 • Fotografování podrobný průvodce pro nadšence i začínající profesionály recenze.
 • Olga schoberová manželé.
 • Deprese test online zdarma.
 • Hold on text.
 • Photoshop warp tool.
 • Krystal hotel.
 • Steam cod wwii.
 • Biologické otázky.
 • Vyprazdňování koček.
 • Ghost in the shell wiki.
 • Rybí maso složení.
 • Milva kofeinovy sampon recenze.
 • Priusnice priznaky příušnice.
 • Jamu praha.
 • Cikánský král.
 • Plastové plotovky heureka.
 • C3 po.
 • Dixit 2 rozšíření.
 • Odběr krve postup.
 • Vivaflex.
 • Lidové básničky.
 • Zamzar doc to jpg.
 • Jak otočit video v pinnacle studio.
 • Klokan v byte.
 • Odtok plodové vody kdy do porodnice.