Home

Znaky slohu

Znaky gotického slohu. Za znaky gotiky (i když to neplatí vždy a zcela jednoznačně a zejména v české vrcholné goticebychom našli řadu výjimek) se počítají lomený oblouk, žebrová klenba, opěrný systém,vertikalita a štíhlost tvarů směřujících vzhůru. Lomený oblouk umožňuje užít stejně vysokéklenby nad prostorem o různé šíři, což je u. Znaky gotického slohu - vertikalizace, protažení budov i jejich součástí do výšky - progresivní opěrný systém, venkovní pilíře, štíhlé sloupy, klenební žebra - lomený oblouk (v klenbě, oknech i portálech) - odlehčené zdi, velké okenní plochy, prosvětlený interié Popis prvků gotické architektury, znaky gotiky, historie a seznam staveb na našem území. Raná, vrcholná a pozdní gotika - charakteristika období Nauka o slohu - český jazyk pro základní školy online. info@icestina.cz. Prosím, použijte minimálně 3 znaky

Znaky gotického slohu - satalka

 1. Slohový postup je způsob podání a zpracování určitého tématu (např. řazení a rozvádění jednotlivých podtémat, výběr jazykových prostředků). Pro zpracování téhož tématu lze volit různé slohové postupy. V konkrétních projevech se mohou střídat nebo prolínat různé slohové postupy (např. v odborném textu se střídá postup popisný, výkladový a vyprávěcí)
 2. Nauka o slohu se nazývá stylistika. Pojednává o podstatě slohu a o jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (textů) a o (vnitřní znaky) - povahové rysy, schopnosti, zájmy - duševní vlastnosti člověka se projevují ve vztahu k lidem, v jednání, ve vztahu k práci.
 3. Znaky renesance: Materiály Jedná se o jeden z nejkrásnějších příkladů prostupování starého a nového slohu. Vrcholná renesance nastává za vlády krále Ferdinanda, který po smrti Benedikta Rejta povolal italské architekty aby doplnily královské sídlo. Vzniká královský letohrádek a po velkém požáru byl postaven.
 4. Stavitelé románského slohu nedokázali rozložit váhu klenby, proto ji zasazovali do masy zdiva, příp. odlehčovali mohutnými sloupy. Sloup se v románském slohu klasicky skládá z patky, dříku (střední část) a hlavice, která může mít krychlový tvar a být zdobena plastikami. Znaky románského slohu
 5. Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století.Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích.Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika - snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost
 6. Jak si poradit s vypravováním u maturitní písemné práce z českého jazyka, napsat jej na jedničku, a uspět?Podívejte se na na to, co to vlastně vypravování je, jak se na tento typ textu připravit a hlavně na vzorové vypracování ostrého maturitního zadání, za které by pisatel získal plný počet bodů a skvělé hodnocení.. Co se od Vás při psaní vypravování u.

Zdi bývaly důkladné, široké několik metrů. Není divu, že málo členité stavby působily mohutným až těžkopádným dojmem. Mezi typické znaky románského slohu patří půlkruhový oblouk. Najdeme ho u vchodů a oken, ale také jako valenou klenbu. Používala se vedle plochých trámových stropů k překlenutí vnitřních. Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Funkční styly - Styly = způsoby vyjadřování; dělí se podle: • funkce, kterou plní • účelu, za kterým jsou zpracovány Prostěsdělovací styl Základní funkcí tohoto stylu je dorozumět.. Šiřitelem a nositelem tohoto slohu, je církev.V tuto dobu, byla celá západní Evropa, již křesťanská. Křesťanství, se stalo určujícím prvkem společnosti, a tvořilo její duchovní základ. Charakteristické znaky: • Těžká klenba: - valená - půlkruh někdy i křížová klenba • Silné, hrubě opracované zdiv Z této definice by tedy mělo vyplynout, že za určitých podmínek může být zpráva i v čase budoucím i když obvykleji bývá v čase minulém.Také by mě to z profesního hlediska zajímalo, jak tedy budou tyto práce hodnoceny. Osobně se domnívám, že by mělo jít při hodnocení spíše o znaky publicistického stylu

Obsah slohu může být jinak špičkový, ale jakmile není nadpis, hodnotící má právo práci ani nečíst a rovnou ji neuznat. Určitě není třeba mít nadpis ještě předtím, než začnete psát, naopak, spousta lidí práci nejprve napíše a až poté jí vymyslí nadpis slohu, románské přízemí nese v patře již raně gotická okna Týnec nad Sázavou - hrad - královský hrad vznikl v druhé polovině 13. století na místě starší osady - románský palác při někdejším opevnění zanikl - z původního nevelkého hradu se zachovala pouze hranolová věž z řádkovéh

Gotický sloh (architektura a design) - Žena

Průčelí, štíty a půdorysy V raně barokních průčelích stejně jako v půdorysech převládají přímky, pravoúhlost a poměrná hmotnost Znaky. nedůvěra v rozum, absolutizace víry; odvrat od přírody, zaměření k vlastnímu nitru; mysticismus, duchovnost (pravda je člověku zjevena) naturalistická konkrétnost (pocit bezmocnosti, utrpení, bolesti) monumentalita - snaha ohromit člověka, důraz na citovost až exaltovanost, vnitřní napětí, patos, nadsázk Říkáme tak slohu, který se zrodil ve Francii přibližně v polovině 12. století. Název gotika vznikl až mnohem později. Je to sloh vyspělé městské a šlechtické kultury. Typickým, znakem gotiky už není půloblouk, ale lomený oblouk, jak nám ho představují například gotická okna

Románské malířství je součástí románského slohu, který vzniká v několika oddělených centrech bývalého římského impéria. Inspiruje se v antice, karolínské a otónské renesanci. V malířství se uplatňují nástěnné malby. Zde je typický motiv Krista v mandorle. Dále vytváří okna zdobená vitrážemi. Charakteristické znaky slohu: i když se baroko považuje zaposlední universální sloh evroého kontinentu, je nutné přihlížet při jeho charakterizaci k různým podobám, které nabývalo (během svého téměř dvousetletého vývoje) vzhledem ke své společenské funkci, regionálním zvláštnostem, historickému prostředí a. Na stavbu romásnkých kostelů a hradů se začal používat kámen. Zdi bývaly široké až několik metrů. Mezi typické znaky románského slohu patří: půlkruhový oblouk; valená klenba; křížová klenba; sloupy zakončené ozdobnými hlavicemi; zdobné portály; sdružená, podvojná, potrojná i víceosá okna dělená štíhlými.

znaky slohu jsou dobře viditelné na stavbách. ROMÁNSKÝ SLOH 11. -13. století. ZNAKY ARCHITEKTURY ROMÁNSKÉHO SLOHU. používané materiály: dřevo a kámen; až metr silné zdivo; valená klenba; sloupy se zdobenými hlavicemi; zdobené portály; úzká sdružená okna; půlkruhové oblouky; kopule; fresky; Církevní stavb

Architektonické slohy - Gotika

Gotika - znaky a historie slohu Archizone

Znaky vypravování. U vypravování je kladen důraz na dějová slovesa a konkrétní podstatná jména. Dále krátké věty (i jednočlenné), věty zvolací nebo přímá řeč, které zvyšují živost a větší působivost vypravování. Jazykové prostředky. Dějová slovesa, podstatná jména, slova citově zabarven Románské malířství. Románské malířství je součástí románského slohu, který vzniká v několika oddělených centrech bývalého římského impéria. Inspiruje se v antice, karolínské a otónské renesanci. V malířství se uplatňují nástěnné malby Základní znaky subjektivnost předkládaných názorů, osobní hodnocení problému kladení otázek, často řečnických snaha o naznačení řešení problému výzvy určené čtenářům (např. aby se nad problémy zamysleli, aby na autorovy názory reagovali - kladně i záporně) argumentace Slohový postu Návod jak napsat úvahu - jaká použít slova, slovesa, otázky, čím úvahu ukončit. Tisíce spokojených maturantů Románský sloh vznikl v 11. století v západní Evropě a postupně se rozšířil do jižní a střední Evropy, a to především v oblasti stavitelství a výtvarného umění. Východ Evropy byl tou dobou ovlivněn stylem byzantským. Do současnosti se z románského slohu dochovalo velké množství církevních staveb. Vedle kostelů a klášterů se stavěly i paláce, hrady.

Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu byl kámen a cihly (zdivo - kvádříkové, lomové a klasové). Vnější stěny nebyly omítnuté. Charakteristické znaky. Těžká klenba (valená - půlkruh, někdy i křížová klenba) Silné, hrubě opracované zdivo Podpěry - silné, hmotné pilíře a sloup Přímá řeč. Přímá řeč je textovým prostředkem k zachycení výpovědi či promluvy jednoho nebo více mluvčích.. Přímá řeč bývá uvozena uvozovací větou, která má informativní funkci.Přibližuje situaci, v níž byla promluva pronesena, seznamuje nás s autorem výpovědi, jeho postoji apod.. Při psaní textu rozlišujeme čtyři základní druhy přímé řeči Architektura Znaky gotiky: vertikalia = směřování vzhůru lomený oblouk křížová žebrová klenba (žebra) - nesla lomený oblouk, opěrný systém - umožňuje ubírat zdivo.. Gotika - znaky a historie slohu Archizone . Nelze použít speciální (zástupné) znaky jako *, ?, % nebo _ Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka. Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze VY_32_INOVACE_04_01 Základní vzdělávání - Člověk a společnost - Dějepis Název materiálu: Románské umění Anotace: Prezentace seznamuje žáky s pojmem románské umění, na významných památkách ukazuje jednotlivé znaky slohu Autor: Mgr. Blažena Wertichová Jazyk: čeština Očekávaný výstup: na příkladech.

Vypravování je jeden ze základních slohových útvarů a setkal se s ním každý jistě již na základní škole. Přinášíme vám užitečné rady, jak napsat vypravování lehce a rychle, a co by v něm určitě nemělo chybět Označte základní znaky islámské architektury: apsida. kupole cibulovitého tvaru . lomená okna, zdobená rozetami. malá okna, sdružená okna - nahoře půlkruhový oblouk. oblouk - lomený, polokruhový. síně s velkým množstvím štíhlých sloupů . stěny zdobené geometrickými ornamenty - rostlinné motiv Reportáž se snaží ve čtenáři vyvolat názornou představu prostředí i s podrobnostmi. Přibližuje mu konkrétní místo, seznamuje jej rovněž s lidmi, kteří v místě žijí nebo pracují. Reportáž bývá často doplněna rozhovorem (interview). Téma reportáže se většinou týká místa nebo události, které se účastnil sám autor

Nauka o slohu - icestina

KUBISMUS Osnova Charakteristika doby Hlavní znaky kubismu Fáze kubismu Hlavní představitelé Kubismus v Čechách a na Moravě Architektura Malířství Sochařství Charakteristika doby a hlavní znaky slohu V roce 1908 se konala výstava, kde poprvé padlo slovo kubus = krychle Vzniká nový umělecký směr Kubisté hledají způsob, jak zachytit trojrozměrnost věcí, aniž by. Základní znaky gotické architektury jsou: - křížová žebrová klenba Raná (časná) gotika trvá v našich zemích od příchodu slohu po roce 1230 do začátků 14. století. Její podstatnou součást tvoří gotika zvaná cistercko-burgundská, protože z Burgundska ji k nám přinášejí cisterciáci, kteří si každoročními. V praktickém přehledu se dozvíte, kde se vzal název slohu, jaké jsou jeho typické znaky, kdy a kde se sloh rozvíjel, jaké stavby dnes můžete obdivovat. Nádherné ilustrace zobrazují nejvýraznější znaky každého slohu i vybrané stavby Jak napsat fejeton | rady. Fejeton je publicistický žánr, který dnes často najdeme v denním tisku. Je užíván jako protějšek k hlavnímu článku nebo tématu, jimiž se noviny v ten den zabývají. Napsat dobrý fejeton, aniž bychom sklouzli k jinému žánru, není jednoduché. Podíváme se jak na to. , wysiwy Gotika Základní charakteristika slohu Historické pozadí vzniku gotického slohu Francie a Anglie vznik jednotných feudálních států Německo a Itálie feudální roztříštěnost Hegemonie církve pevně sjednocená organizace podléhající právu kanonickému také však konflikt mezi mocí světskou a církevní Scholastika učení Tomáše Akvinského: základ katolické filozofie.

okna v románském slohu. Klasickými představiteli staveb v románském slohu jsou sakrální (posvátné, bohoslužebné) stavby s půlkruhovými okny. Šlo pouze o otvory bez zasklení. Okna byla nejzdobnějším prvkem románských fasád ale i interiéru Prezentace pro střední odborné školy na podporu výuky cestovního ruchu. Obsahuje fakta a pojmy týkající se románského slohu. Cíle: osvojení nových informací z oblasti kultury, uvažování v souvislostech, možnost práce ve skupině, reflexe dějin ve vztahu k současnosti, motivace k návštěvě památek Hlavními znaky tohoto slohu jsou sloupy a okna vycházející z renesance. Byly dávány do nových vztahů a postupně přetvořovány, znetvořovány aľ vznikly prvky, které byly protikladem renesance. Například římsa v renesanci byla přímka a v baroku křivka. Vyuľívá se zakřivených linií, optických klamů, pokroucených. Karlův most- základní popis. Karlův most, který po staletí střeží cestu mezi Starým Městem a Malou Stranou, je bezpochyby jedním z nejnavštěvovanějších míst Prahy. Zajímavá vás, proč tomu tak je? Lidé jej vyhledávají pro unikátní architektonické prvky, druzí touží odhalit historická tajemství nejstaršího pražského mostu, vrátit se zpět do dob honosných.

Mezi typické znaky gotického slohu patří: žebrová klenba síťová klenba opěrný pilíř lomený oblouk vřetenová schodiště (tzv. šnek) V Olomouci, kulturním a náboženském centru Moravy té doby, patří k nejvýznamnějším gotickým památkám stavební prvky čtyř městských dominant, radnice (klenutí a pozdně gotický. Jaké byly typické architektonické znaky gotiky? A jaké se nám dochovaly památky z gotického období? Oproti románskému slohu byly stavby světlejší, to proto, že se stavělo mnohem více oken. Asi nejtypičtějším pro gotiku byl lomený oblouk, používal se v oknech i dveřích Základní znaky gotické architektury jsou: - křížová žebrová klenba - lomený oblouk, který představuje symbol sepjatých rukou k modlitbě Raná ( časná ) gotika trvá v naších zemích od příchodu slohu po roce 1230 do začátků 14.století. Její. Znaky slohu: - nižší stavby (horizontální) - římsy, okna obdélná - fasády se sgrafitem, malbou a plastickou dekorací - oblouk prostý - renesanční štíty - arkýře - arkády . MALÍŘSTVÍ A SOCHAŘSTVÍ - vrací se k antickému ideálu krásy těla - objevují perspektivu (dojem hloubky) Představitelé malířství

Slohové útvary jednotlivých funkčních stylů, slohové

Čeština užívá v písemné formě i a y, kdy užívá dva znaky pro zachycení hlásky, jež se v mluveném jazyce neliší. Rozdíl je jen u měkkého i, když změkčuje předchozí souhlásku (tintítko), kdy ovšem nejde o jinou výslovnost měkkého i, ale o výslovnost ď, ň, ť, jež se v takovém případě píší bez háčku - typické znaky - uvolněný rukopis, osamostatnění barevné skvrny a prosvětlení palety - další významní představitelé - C. Pissarro, A. Sisley, v menší míře A. Renoir, E. Degas, P. Cézanne nabyl charakteru uměleckého slohu (malířství, sochařství, architektura, umělecké řemeslo)

Renesance - znaky a historie slohu Archizone

Románský sloh (architektura a design) - Žena

Charakteristické znaky slohu. Rozvoj románské architektury a umění byl úzce spjat s dokončením christianizace Evropy, neboť noví věřící potřebovali prostory, kde by se mohli shromažďovat k liturgickým obřadům a kázáním. Stavěly se dva základní typy kostelů - baziliky a rotundy - V praktickém přehledu se dozvíte, kde se vzal název slohu, jaké jsou jeho typické znaky, kdy a kde se sloh rozvíjel, jaké stavby dnes můžete obdivovat. Nádherné ilustrace zobrazují nejvýraznější znaky každého slohu i vybrané stavby. Téma. 2.1 Znaky Typickými znaky románského slohu byly silné zdi, které nebyly většinou omítnuté. Dalšími znaky jsou půlkruhové oblouky, valené klenby, bohatě zdobené portály, silné sloupy se zdobenými hlavicemi, nástěnné malby a sochařské výzdoby 2.2 Stavby ve svět Mezi typické znaky románské architektury patří směs římských a byzantských prvků, široké masivní stěny, mohutné věže, půlkruhové oblouky, zdobná sloupořadí, křížové klenby a silné pilíře. Budovy vystavěné v románském slohu jsou prosté a souměrné

Období pozdní gotiky (jagellonská) 1437-1526 již se objevují první znaky renesance •Počátky gotického slohu začínají ve Francii a jsou spojeny s vybudováním opatství v Saint-Denis poblíž Paříže - Zkus vyjmenovat znaky ROMÁNSKÉHO SLOHU a příklady staveb, které jsou v tomto slohu postaveny. - Vyjmenuj stavby, které vznikly v době Karla IV. - Vyjmenovat významné stavby, které vznikly za vlády Jagellonců. CÍLE TÉMATU: - Vyjmenovat znaky, podle kterých poznáš gotické stavby. Porovnej jejich znaky s románskými stavbami

Nádherné ilustrace zobrazují nejvýraznější znaky každého slohu i vybrané stavby. Téma je rozděleno do dvou částí: tento díl se věnuje románskému slohu, gotice a renesanci.Naučné karty jsou moderní formou poznávání pro všechny generace 5. Románský sloh, typické znaky slohu, významné památky 6. Gotika, typické znaky slohu, významné památky 7. Renesance, typické znaky slohu, vybraný umělec a jeho dílo 8. Baroko, typické znaky slohu, významní autoři 9. Klasicismus a empír, charakteristika, významné památky 10 Jako vedlejší průvodní znaky vyskytují se v kritickém slohu ještě všelijaké jazykové zvláštnosti a podivnosti, záliba v cizích slovech a často i ne právě přílišná dbalost o jazykovou správnost a uvolněný poměr k spisovné jazykové normě i ke konvenčním zásadám pravopisným ♥ Cíle a obsah vyučování slohu na 1. stupni ♥ Slohové učivo v osnovách a RVP, učebnicích a met. příručkách pro 1. st. ♥ Znaky žákova projevu na počátku školní docházky ♥ Metody vyučování slohu - poznávací, názorné ♥ Metody vyučování slohu - metody upevňování učiva, metody oprav Ve znamení gotického slohu Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr.Marie Toncrová Anotace: seznámit žáky se znaky gotického slohu, uvést příklady významných památek, posoudit význam vzdělanosti a dokázat vyjmenovat některé osobnosti této doby Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: listopad 2011 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět.

Baroko - Wikipedi

Obecné znaky secesního slohu: ¨ ornamentálnost (ornamentálnost, která je v secesi považována za neoddělitelnou součást uměleckého výrazu a prolíná všemi obory slohu, je zde jednak nositelkou citovosti, jednak formotvornou součástí dekoru a kompozice) Jak napsat dobrý výklad. Výklad je typický slohový útvar odborného stylu (společně s odbornou úvahou a popisem). Setkáte se s ním všichni na vysoké škole, mnozí ale i dříve při vypracovávání seminárních prací Otevřený dopis . Otevřený dopis slouží pisateli k vyjádření nesouhlasu s nějakým nařízením, nebo rozhodnutím. Pisatel otevřený dopis využívá k tomu, aby upozornil příslušné organizace, nebo státní orgány na to, že jejich rozhodnutí má, anebo bude mít negativní dopad na společnost

Jak napsat skvělé vypravování u maturity z češtiny

I když je při státní maturitě hodně témat, která si můžete libovolně zvolit pro psaní svého slohu, je dobré si říci, jak by měl sloh vypadat, konkrétně slohový útvar jménem líčení. Pro ukázku správného líčení, jsem si pro vás připravil svou práci, na téma Zimy, která byla mou profesorkou ohodnocena jako. Byla postavena v maurském slohu. Tato synagoga se nachází v Dušní ulici vedle kostela sv. Ducha a parčíku se sochou Franze Kafky od Jaroslava Róny. Staroměstská radnice. Založena roku 1338 (jako první v Čechách) na základě privilegia uděleného staroměstským měšťanům králem Janem Lucemburským. Jedná se o komplex. Adam2 Co to jsou vnitřní a vnější znaky objektu (nauka o slohu)? Právě se připravuji na maturitu a snažím se pochopit co to jsou vnitřní a vnější znaky objektu, abych pochopil rozdíl mezi popisným a charakterizačním slohovým postupem Románská architektura (charakteristika slohu, památky) v Evropě a českých zemích - vytvořila jednotný charakter stavby s typickými znaky: 1) silné neomítnuté zdi z kvádříků 2) rozložitost (šířkový vývin stavby - gotika šla naopak do výšky) 3) aditivnost (ke stavbám se dělaly přístavby 6 tipů, jak napsat reportáž. Vtáhněte čtenáře do děje! StudentMag.cz Příprava k maturitě 2020 6 tipů, jak napsat reportáž. Vtáhněte čtenáře do děje

Románská architektura - Wikipedi

• V románském slohu byly postaveny také světskéstavby, • zejména hrady. • Na stavbu kostelů a hradů se začal používat kámen. • Zdi bývaly důkladné, široké několik metrů.Málo členité stavby působily mohutným dojmem. • Mezi typické znaky • románského slohu patří • půlkruhový nelomený oblouk Znaky gotického slohu. 1.Gotické umění již nesloužilo výhradně církvi a feudálům, ale stále více se v něm uplatňovaly požadavky nové třídy - měšťanstva.Církev přestala být výhradním výrobcem i konzumentem umění, klášterní hutě byly vystřídány světskými stavebními hutěmi, klášterní dílny městskými dílnami Absolutní ztráta jednotného stavebního slohu, jak ho známe z předešlých období ! samostatný úkol. Zopakujte si charakteristické znaky slohu románského, gotiky renesance, baroka a klasicizmu a na reprezentantech historizujících staveb je označte! shrnutí kapitoly . Osvěžili jste si stručnou historii období historismu

Co jsou Funkční styly? (prostěsdělovací, odborný

Robor slohu. Slovo baroko nemá zcela přesný význam a jeho původ je sporný. Ve středověku jím byly označovány soudy nepřirozené a směšné. Postupem času se tímto slovem začalo označovat umění, které vzniklo v Itálii kolem 16. století Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Znaky. od romantismu k realismu. kompozice = romantická, hodně prosvětlené, realistické detaily *Selská svatba *Horská krajina *Krajina s dřevěným mostem Josef Navrátil. za svého života byl celkem úspěšný - vystavoval v Praze, vyzdobil několik paláců a zámků. ve stáří pokojové obrázky. Znaky slohu. Teď už stačí si udělat poznámky k tomuto učivu podle této osnovy: Gotická kultura 13. - 15. st Hlavní znaky gotických staveb Gotické sochařství a malířství - znaky a příklady umělců Gotická móda - spíše si jen přečtěte, poznámky podle zájmu Vzdělanos Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku v 10. -13.století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy.Na východě Evropy se v té době prosazoval byzantský sloh.Románský sloh se vyvíjel postupně, jeho počátky sahají až do období Západořímské říše a na její území

Románský sloh: referát - iReferaty

6Naše renesanční hodiny dějepisuPrvky gotikyArchitektonické slohy - Románský sloh

V praktickém přehledu se dozvíte, kde se vzal název slohu, jaké jsou jeho typické znaky, kdy a kde se sloh rozvíjel, jaké stavby dnes můžete obdivovat. Nádherné ilustrace zobrazují nejvýraznější znaky každého slohu i vybrané stavby. Téma je rozděleno do dvou částí: tento díl se věnuje románskému slohu, gotice a renesanci. Naučné karty jsou moderní formou. b) Barokní gotika, syntéza slohu gotického a barokního, která je českou zvláštností, nemá nikde rovnocennou obdobu - kolem roku 1720 (Jan Blažej Santini). 3. Pozdní baroko,vyznačující se rokokovým pojetím - cca 1750 - 1780 (Kilián Ignác Dientzenhofer). Konstrukce a architektonické tvary Románské umění Obecná charakteristika Architektura a její znaky Románské umění - časové a místní vymezení západní Evropa v období 11. a 12. století různé časové vymezení románského slohu v jednotlivých evroých zemích Francie, Německo, české země pojem románský sloh vznikl v poslední třetině 19. století nahradil starší používaný název. Najdi a označ tři znaky gotického slohu Vnější opěrný systém Fiály Lomený oblouk. Použité zdroje: Katedrála sv. Víta. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-14]. Dostupné z

 • Pokosová pila levně.
 • Vlajka kostarika.
 • Pudrove oboci diskuze.
 • Nejlehčí krosové kolo.
 • Vestavěné šatny.
 • Ornice za odvoz brno.
 • Suzuki intruder 1400 bazar.
 • Adler praha.
 • Liceni 90 leta.
 • Co ovlivňuje porod.
 • 1st ss division.
 • Dyspepsie diskuze.
 • Periodontální absces.
 • Vypomoc lanskroun.
 • Mixer braun.
 • Zdravotní sestra u zubaře vzdělání.
 • Intenzita dešťových srážek.
 • Náramek pro přítelkyni.
 • Cystický útvar na vaječníku.
 • Kuna vzteklina.
 • Aisha tyler csfd.
 • Horolezectví vybavení.
 • Bloody blue tattoo kim.
 • Fotbal brno venkov.
 • Platnost zprostředkovatelské smlouvy.
 • Kterou motorku.
 • Acrobat re.
 • Led dálková rampa.
 • Huawei p9 lite mini lte.
 • Zdravotnicka technika.
 • Padlí travní ochrana.
 • 60 léta.
 • Kokosová zmrzlina v kokosu.
 • Ibizský chrt prodej.
 • Vojenska helma bazos cz.
 • Pánské obleky výprodej.
 • Čirokové zrno.
 • Sunnité a šíité mapa.
 • Brickleberry bombuj.
 • Padající muž.
 • Corgon plyn cena.