Home

Deficity dílčích funkcí kurz

Deficity díl čích funkcí u žáků se specifickými poruchami u čení v matematice Lenka Pavlí čková Specifické poruchy učení bývají definovány jako neschopnost nau čit se číst, psát a po čítat pomocí b ěžných výukových metod za pr ůměrné inteligence a p řim ěřené sociokulturní příležitosti Od integrace k inkluzi - Deficity dílčích funkcí Cílová skupina: speciální pedagog I. st. ZŠ, II. st. ZŠ Seznámíte se a porozumíte metodě B. Sindelarové, metodě, která je založena na kognitivním přístupu, přestože se zabývá především otázkou vnímání, pozornosti a paměti Pomocí metody Deficity dílčích funkcí je možné odhalit příčiny selhávání dítěte ve škole, nebo dospělého v jeho profesní kariéře a problémy eliminovat na minimální míru, či je zcela odstranit. Metoda je nenahraditelná v tom, že poskytuje systematický dlouhodobý program nápravy těch funkcí, které má dítě i.

Deficity dílčích funkcí u dětí s adhd. při posouzení školní zralosti . Koncept deficitu dílčích funkcí . V současné době někteří odborníci upozorňují na situaci, kdy jsou různá postižení klasifikována pouze podle jejich heterogenních variant. Mluví se tak například o poruchách řeči, učení, chování atd Kurz Deficity dílčích funkcí v únoru v Praze. 3. Říjen 2018. Kurz Zkušenost zprostředkovaného učení Reuvena Feursteina v dubnu v Praze. 28. Září 2018. Setkání skupin Naše maličké a Předškoláčci v sobotu 13. října 2018. 25. Září 2018

Cílem metody je nalézt tyto deficity dílčích funkcí a stanovit individualizovaný, specifický plán nápravy. Před zahájením nácviku je realizována podrobná diagnostika, díky níž je možné zjistit individuální úroveň dílčích funkcí dítěte - záměrně vždy ve srovnání s jeho osobními průměrnými výkony seznámení se s metodou B. Sindelarové Deficity dílčích funkcí (vydává Psychodiagnostika s.r.o.), která slouží ke zjišťování úrovně kognitivních a percepčních funkcí dítěte jako základu pro zpracování individualizovaného plánu nápravy. kurz je akreditovaný v systému DVPP, č. j. Cena kurzu Zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí podmiňujících úspěšné osvojování čtení, psaní a počítání je důležitou součástí pedagogické diagnostiky v období před nástupem a na počátku školní docházky. Děti, které nemají dostatek vhodných podnětů a příležitostí k rozvoji těchto funkcí v předškolním věku, mohou mít následně obtíže při. Kurz FIE -I , FIE II a FIE-základní - Feuersteinova metoda instrumentální obohacení - doc. PhDr. Věra Pokorná Brigitte Sindelar Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí - lektorka a garant kurzu Doc. PhDr. Věra Pokorná Supervize pod vedením Mgr. Pavly Bubeníčkov Percepčně-motorická cvičení nemusí cvičit jen ty děti, které mají výrazné deficity dílčích funkcí. Každý člověk má některé funkce rozvinutější a jiné slabší, během života se specializuje určitým směrem a používá jen některé z nich. Pokud budou dílčí funkce trénovány, bude se moze

Deficity dílčích funkcí - KVIC Nový Jičí

KIPR-525/2018 - Kurz primární logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd ZŠ Rizikové faktory pro SPU v psychomotorickém vývoji dítěte, souvislost se specifickým logopedickým nálezem, deficity dílčích funkcí Kurz Deficity dílčích funkcí v únoru v Praze. Kurz se bude konat ve dnech: 2. - 3. 2. 2019 (sobota a neděle), bud

Psychodiagnostika s

Deficity dílčích funkcí u dětí s ADHD při posouzení školní

Deficity dílčích funkcí - Brigitte Sindelar - Centrum Cogito (2015) Kurz logopedické prevence - logopedický asistent (2015) Trénink jazykových schopností podle Elkonina (2017) Feuersteinova metoda - Instrumentální obohacování Basic 1 - Centrum Cogito (2017) Ve své praxi pracuji s těmito metodami:. Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí. Podpůrná opatření v praxi. Třídní klima - jak ho utvářet, jak s ním pracovat, jak ho zjišťovat. Typologie MBTI: Individualizace výchovy, výuky a učení 2020 . O sobnostně sociální rozvoj . Mentorské dovednost PŘÍPRAVNÝ KURZ JÁ PŘEDŠKOLÁK Přípravný kurz JÁ předškolák bude hravou formou rozvíjet schopnosti dětí, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání. Program je určen pro děti, které v září 2019 nastoupí do 1. ročníku ZŠ

deficity dÍlČÍch funkcÍ kdo jsem kontakt Úvodní stránka > deficity dÍlČÍch funkc Í. deficity dÍlČÍch funkcÍ dle b. sindelÁrovÉ. na vzdělávací program: Deficity dílčích funkcí Číslo vzděl. programu: 1015101350 Rozsah: 20 h Datum a čas: 26. - 27. 11. 2013, 1. den od 9:00 do 17:00 h, 2. den od 8:00 do 16:00 h + intervize v 5/2014 Místo konání: Praha 9, Horoušanská 7, stanice metra B - Hloubětín Ubytování: Hotel BELLA, Hloubětínská 20/17, Praha 9 2014 - Deficity dílčích funkcí - Brigite Sindelar ; 2014 - Seminář alternativního myšlení a aplikované kreativity /Ivan Pilný/ 2014 - Cvičitelský kurz zdravotní tělesné výchovy; 2014 - Trenér paměti I. 2013 - Rozvíjení jazykových schopností-trénink jazykového uvědomování podle Elkonin - Deficity dílčích funkcí - Brigitte Sindelar - Dyskalkulie-diagnostika a reedukace - Výchova a vzdělávání dětí s autismem I. A II. - Kurz Terapeutický a diagnostický potenciál hry - Práce s časovou osou - tvorba vhodné anamnézy Další informace o vzdělán

Down Syndrom Aktuality - Kurz Deficity dílčích funkcí v

Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové

DEFICITY DÍLČÍCH FUNKCÍ (B. Šindelář, autor české úpravy: V. Pokorná, Psychodiagnostika, 2007, T-254) Věkové určení: od pololetí 1. třídy Administrace: psycholog, ale i speciální pedagog aj. - zejména v naplňování intervenčních postupů Čas potřebný k administraci: 10 min materiál pro kurz K1.7. termínem deficit dílčích funkcí jsou rozuměny poruchy psychických subfunkcí či bazálních funkcí vnímání, krátkodobé paměti a pozornosti ve třech rovinách: v rovině modální (auditivní, vizuální a taktilně-kinestetické Deficity dílčích funkcí; Programy pro předškoláky; Dokumenty ke stažení; Prevence. Metodik prevence v PPP; Kontakty; Články . Kurz grafomotoriky. Základní informace; Kurz grafomotoriky je vhodný pro předškoláky a děti mladšího školního věku, které mají potíže v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky, při kreslení. 13.1 Typy specifických poruch učení Typy specifických poruch učení . Nejčastěji se setkáváme s těmito typy specifických poruch učení: dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií.Mezi méně časté typy patří dyspinxie a dysmuzie.Zvláštním typem specifických poruch učení je dyspraxie. Dyslexie (lexie - čtení) - specifická porucha čtení

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA DÍLČÍCH FUNKCÍ - Katalog

 1. Deficity dílčích funkcí B. Sindelar Zjištění percepčích a kognitivních funkci, stanovení individuálního specifického plánu nápravy 1 Stránka 2 z 13 Speciálně pedagogické centrum při Základní škole speciální, Praha 10, Starostrašnická 45, IČO 65401646 IDS (The Intelligence and Development Scales
 2. Centrum kognitivní edukace o.s. Z P R A V O D A J ČÍSLO 4/2018 Redakce: Taťána Khýrová, Irena Marušincová el. kontakt: zpravodaj-cogito@seznam.cz, irena.marusincova@email.cz
 3. si uvědomujeme různorodé deficity a klademe si otázku, jak jim můžeme pomoci, aby se Dále v ČR existuje několik odborníků, kteří absolvovali kurz D. Tzuriela, který se zde historicky poprvé konal vkvětnu 2014, a seznámili se sjeho nástroji dynamické diagnostiky. Každá z dílčích funkcí má zároveň určitou.

Prodys - často kladené dotaz

 1. Pracovní listy Čtení pro mne jsou určeny k nácviku. naše cena 74 Kč. Čtení, psaní, malování - soubor 1.-4. dí
 2. Deficity dílčích funkcí; Podpora jazykových kompetencí dětí a žáků s narušenou komunikační schopností se zaměřením na řečovou výchovu; Učební styly v praxi; Prevence specifických forem učení- program HYPO Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování; Program na podporu koncentrace pozornosti.
 3. Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí (Brigit Sindelar) Dynamické vyšetření dětí školního věku (David Tzuriel) Trénink jazykových schopností podle Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa; Reedukace specifických poruch školních dovedností a chování s využitím multisenzoriálního přístupu včetně.
 4. Deficity dílčích funkcí podle Brigitte Sindelar - diagnostika úrovně percepčních a kognitivních funkcí dítěte školního věku, realizace náprav, Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP), Zprostředkovaná samomluva podle R. Feursteina při práci s dětmi s opožděným vývojem řeči
 5. + zážitkové prvky (modelové situace s prožitkem, jak jednotlivá oslabení dílčích funkcí ovlivňují výkon a prožívání školáka) II. blok: Charakteristika vývojových poruch učení - 4 hodiny. 1. percepčně motorické a další deficity a jejich dopad na rozvoj školních dovedností. 2. - 3

Percepčně - motorická nápravná cvičen

Kurz seznámí s obecnými zásadami diagnostického procesu specifických poruch učení v adolescentním věku a u dospělých osob, s rozdíly v identifikaci specifické poruchy učení v dětství a v dospělosti, uvedeny budou i hlavní přetrvávající deficity u dospělých dyslektiků. Kurz bude doplněn rozborem konkrétních kazuistik metoda instrumentálního obohacování a deficity dílčích funkcí. Škola zajišťuje žákům 1. stupně logopedickou péči. Školní vzdělávací program nabízí žákům řadu volitelných předmětů, výuku anglického jazyka od prvního a výuku informatiky od čtvrtého ročníku Deficity dílčích funkcí - Brigit Sindelar. Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch s důrazem na diagnostiku PAS . Diagnostika míry školní připravenosti, užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti Kurz bazální stimulace. Kurz logopedické prevence pro pedagogické pracovníky

V únoru roku 2012 jsem studovala Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí Brigitte Sindelar a absolvovala sebezkušenostní výcvik pro práci s metodou Instrumentálního obohacování R. Feuersteina u doc. PhDr.Věry Pokorné. Získala jsem tak důležitou zkušenost se zprostředkujícím vyučováním 1999 kurz: Práce se sociálně patologickými jevy na ZŠ Deficity dílčích funkcí. 2012 ukončení komplexního vzdělávacího programu: Koučování pro pedagogické pracovníky. 2013 ukončení supervizního výcviku v Bratislavě (získání kvalifikace supervizor

Průběžně akreditované kurzy a semináře zaměřené na péči o děti se specifickými poruchami učení a chování, Metoda dobrého startu, Maxík, Deficity dílčích funkcí, KUPOZ, KUMOT, KUPREV, KUPUB, Senzomotorická cvičení, Percepčně-motorická terapie, Práce s dětmi s poruchami autistického spektra, Diagnostika a terapie. Reedukační cvičení. Vývoj testů je dlouhý a náročný proces. Na jeho konci stojí testy, které měří schopnosti uchazečů přesněji a spolehlivěji OSOBNÍ PROFIL. ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ. Střední pedagogická škola; Státní pedagogická univerzita v Moskvě, obor pedagogika - psychologie předškolního věk Metoda Brigitte Sindelar Deficity dílčích funkcí v praxi pedagogického pracovníka: 20 hod: 5 950,-04: Didaktický přístup orientovaný na proces učení se zaměřením na rozvoj myšlení: 32 hod: 8 650,-05: Úvod do metody rozvoje kognitivních funkcí prof. R. Feuersteina - motivační kurz: 22 hod: 2 500,-0 Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje Žák má odlišný mateřský jazyk. Žák má deficity v oblasti jazyka, jazykové komunikace a sociálních dovedností. Popis opatření Při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je potřeba si neustále uvědomovat, že čeština je pro žáky druhým, případně dalším jazykem a je potřeba věnovat dostatečnou.

Absolvovala řadu odborných seminářů: Signály SPU na počátku školní docházky, Metoda dobrého startu, Deficity dílčích funkcí, Lezení - základ grafomotoriky, Komunikační systém VOKS, Bazální stimulace, Snooezelen v teorii i praxi, Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE I, PLPP ve školní praxi Deficity dílčích funkcí. EEG BIOFEEDBACK specializační kurz Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR. Feuersteinova metoda. Genetické, globální a splývavé čtení. Kurz předškolní přípravy je primárně určený pro děti ohrožené školní neúspěšností. Je zaměřený na rozvoj zrakového, sluchového vnímání a paměti, prostorové a pravolevé orientace, řeči, motoriky, grafomotoriky a matematických představ. psaní, počítání, Deficity dílčích funkcí (B. Sindelarová. - Deficity dílčích funkcí (Sindelarová) - Baterie gramotnostních dovedností pro žáky 2.-5.ročníků ZŠ (Caravolas) - SON R - SO-RA-D (Hrabal), Dotazník sociálního klimatu (Mareš, MCI, CES), Braunovy dotazníky B3 a B4 - Dotazník zájmového zaměření (Hrabal) - Dotazník stylů učení (Mareš Zjištění aktuální úrovně rozvoje dílčích funkcí podle B. Sindelarové /zrakové vnímání, sluchové vnímání, zraková a sluchová paměť, časový sled, intermodalita, orientace v prostoru/. Následná péče zaměřená na rozvoj dílčích funkcí dle indiv. potřeb. Trvání - dlouhodobá docházka, setkání 45 - 60 minut.

KIPR-525/2018 - Kurz primární logopedické prevence pro

Deficity dílčích funkcí; Pedagogická kineziologie (motorická cvičení na spolupráci hemisfér) Program HYPO - prevence SPUCH v předškolním věku; Koučování pro pedagogické pracovníky; Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR; Kurz znakového jazyka; Kurz vedoucího turistických oddíl Zorganizovat kvalitní kurz, který splní svůj účel, je vcelku náročná práce, která do jisté míry přesahuje běžné pedagogické činnosti. Charakteristika vývoje dítěte s SVP v předškolním věku - deficity dílčích funkcí. U dětí předškolního věku můžeme zaznamenávat některé projevy, deficity, které mohou. Tématický kurz Komplexní péče o palatolaliky 13. 4.-14. 5. 1990, ILF Praha Tématický kurz Klinická logopedie 5.-9. 3. 1990, SNsP Ostrava Tématický kurz Komplexní a týmová péče o sluchově postižené 11.-15. 9. 1989, KÚNZ Ostrava Tématický kurz Terapeutické chování v interakci s nemocnými 12.-16. 6. 1989, KÚNZ Ostrav Deficity dílčích funkcí - Brigitte Sindelar - Centrum Cogito (2015) Kurz logopedické prevence - logopedický asistent (2015) Trénink jazykových schopností podle Elkonina (2017) Feuersteinova metoda - Instrumentální obohacování Basic 1 - Centrum Cogito (2017

Dalších 6 nástrojů (WAIS‑R, Stanford‑Binetův inteligenční test, IV. revize, WISC III, SON‑R, Vývojové škály Bayleyové, Deficity dílčích funkcí), označených jako chybějící jsou nástroji na trhu dostupnými, problémem pro jejich získání je vyšší finanční náročnost Kurz pro instruktory snowboardingu 1 Binter sport Kritické myšlení 1 Kritické myšlení, o.s. Jak vést reedukační hodiny 1 Dys centrum Aktivně do školy - Kurz ADHD 2 NIDAR Letní škola Sfumato 1 ABC Music Začít spolu 1 Step by Step, o.p.s. Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí 1 COGITO - Centrum kognitivní edukac

Mgr. Jiřina Jehličková, Mgr. Helena Vacková kurzy.infracz.c

 1. Chomutov Deficity dílčích schopností Kurz logopedické prevence Kadaň Kurz efektivní komunikace s problémovými rodiči KUPOZ Litoměřice Specializační studium logopedu ve školství Sebezkušenostní výcvik ve vedení problémových třídních kolektivu a skupin Louny Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuerstein
 2. Feuersteinovo centrum, České Budějovice (Ceske Budejovice). 29 likes. Centrum je otevřeno všem, kteří se rádi učí a pracují na svém vlastním rozvoji, kteří mají v oblasti učení nejrůznější problémy..
 3. Deficity dílčích funkcí Jak vést reedukační skupiny HYPO (podpora koncentrace pozornosti) Diagnostika třídních kolektivů (B-3, B-4) Typologie MBTI Řešení šikany Nadaní žáci na ZŠ Problematika ADHD Náměty na vzdělávací akce Velmi cennou informací jsou náměty na další vzdělávání
 4. Kurz navazuje na základní teoretické znalosti získané v kurzu Makroekonomie A a Hospodářská politika, a dále v předmětu Ekonomika veřejného sektoru. Student porozumí základním makroekonomickým veličinám (HDP, nezaměstnanost, inflace) a bude schopen provést jejich regionální srovnání i základní komparaci ČR se zeměmi EU
 5. Symptomatická epilepsie je charakteristická přetrvávajícími deficity nervového systému v období mezi záchvaty. Je třeba však obezřetnosti u pacientů, kteří po dlouhou dobu dokážou stav klinicky kompenzovat díky plasticitě a předimenzování CNS. Dle klinického obrazu. se ztrátou vědomí - komplexn

Kurz pro PŘEDŠKOLÁKY :: Dobřichovický Dome

Psychodiagnostika a

Deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu krásný byt plný pokojových rostlin Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš? Kopřiva Bräutigam Gabriele Leonie Jak si vytvořit vlastní analytické, plánovací a reportingové aplikace Tolerantní výchova Jak se léčit šetrně, 2., aktualizované a doplněné vydán Metodické náměty pro uplatnění rovného přístupu ke vzděláván Vzniká agregací dílčích poptávek. Agregátní nabídka - celkové množství produktu, které bude při dané cenové hladině vyráběno a nabízeno. Vzniká agregací dílčích nabídek. Makroekonomie se zabývá-výkonnost ekonomiky, hospodářský růst-úroveň zaměstnanosti, příčiny nezaměstnanosti-inflace, vznik, dopad Mezinárodní poradenské dny - aktivní účast (Deficity dílčích funkcí) 2011 - Mezinárodní systemická konference, Praha - aktivní účast - vedení workshopu Kineziologie ( 4 navazující kurzy pod vedením lektorky Ing. Milušky Lhotákové) 2012 - Koučování pro pedagogické pracovníky (50h

Trénování těchto kognitivních funkcí je proto dobré pro řidiče ve všeobecnosti, kteří si je tak udržují ve formě. Ještě o něco přínosnější může být ale pro řidiče, kteří se chystají z nějakých důvodů na dopravně psychologické vyšetření Cílem obou funkcí je vzájemné souznění a doplňování se. Proces formování výtvarného myšlení, schopnost emotivně se projevit výtvarnou a výrazovou formou přispívá k tomuto myšlení. Úkolem pedagoga je mimo jiné i pěstování kladného vztahu ke kultuře obecně. 28 4 Zážitková andragogika Děti žijí v.

Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou

 1. průběžné testy průběžný test 9.11.2012 průběžný test 9.11.2012: není to přesné zadání, jen pro představu náklady důchodového kurzového vyr. proc. jak souvis
 2. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti. Cílem předkládané publikace je pokusit se tento deficit.
 3. hodnocení kvality dosažených dílčích výkonů, které byly předmětem školního hodnocení (úspěchy i nedostatky žáka), pravděpodobné příčiny dosaženého stavu, návrhy, jak dosáhnout zlepšení a jak zvládnout přetrvávající nedostatky. pozornost na samotný proces získávání vědomostí. ( Kolář, Šikulová 2005
 4. Zachytit, mapovat a stanovit míru postižení všech dílčích funkcí není možné v celé šíři a také snaha o jejich klasifikaci v časné fázi je v mnohých případech neproveditelná především pro časový limit, který je dán omezenou možností zátěže pacienta vyšetřením
 5. Vyhlášený kurz však platí vždy tak dlouho, dokud nedojde k vyhlášení nového kurzu, který se od předchozího kurzu liší. Naproti tomu průběžná kotace znamená, že kurz vzniká průběžně, tak jak nabíhají objednávky na koupi nebo prodej cenných papírů
 6. Univerzita Karlova
 7. Pojem školní připravenost zahrnuje soubor oblastí a funkcí, které se vzájemně prolínají, doplňují a jedna bez druhé nemůže zcela správně fungovat. velké množství dílčích předpokladů a schopností. Z jejich aktuální úrovně je třeba s postižením deficity v některých ze jmenovaných oblastí, nemůže.

Nejčetnější klientela mentálně postižených měla lehký mentální deficit (317), následovala skupina středně těžkého mentálního postižení (118), těžkého mentálního postižení (34) a hlubokého mentální postižení (3). (Pozn. Započítáni byli i klienti s více vadami, pokud jednou vadou bylo mentální postižení) subkortikální-postiženy bazální ganglia, talamus, bílá hmota ( porucha exekutivních funkcí- porucha motivace, rozhodování k určité akci, provedení činnosti, zpětné hodnocení, provedení jednotlivých dílčích podúkolů. dojem- nešikovní, neobratn Agregátní poptávka po práci je funkcí reálné mzdy a odpovídá křivce mezního produktu práce (při daném tvaru produkční funkce). analyzuje chování dílčích ( malých ) ekonomických subjektů (jednotlivců, domácností, firem, trhů ), tj. studuje chování jednotlivých měnový kurz, proměnlivý směnný kurz roste.

 • Electro swing instruments.
 • Mandle výživové hodnoty.
 • Pod mikroskopem hemoroidy.
 • Svátek jakub slovensko.
 • Living forum.
 • Virový zánět dásní u dětí.
 • Kapituly v čechách.
 • Palác kinských výstava.
 • Ortodoncie ostrava recenze.
 • Botox rtu plzen.
 • Gimli age.
 • Ed westwick instagram.
 • Percepční zralost předškoláka.
 • Deset malých černoušků pdf.
 • Miron.
 • Autolakovna brno slatina.
 • Painting software.
 • Básnička o městě.
 • Migrena bylinky.
 • Acc long 600.
 • Řitní výrůstky.
 • Dámské kotníkové šněrovací boty.
 • Hlavní město benin.
 • Hybnost kyčelního kloubu.
 • Poločas rozpadu kotleta.
 • Download dvd shrink 3.2 0.15 free.
 • Revize kotle atoma.
 • Nošení dětí ve vertikální poloze.
 • Můj nejlepší den vypravování.
 • Podpůrná opatření 4 stupně v mš.
 • Yoga challenge pro 4.
 • Tito lidé vůbec nejsou opilí jak si myslíte vždyť je teprve devět hodin.
 • Estragon semena.
 • Předzesilovač pro subwoofer.
 • Kouzelná školka na kolečkách.
 • Painting software.
 • Caterpillar phone.
 • Instar.
 • Chondropatie 4 stupne.
 • Kiddy evo luna i size bazar.
 • Etre časování.