Home

Emisní spektrum

Emisní spektrum - Wikin

 1. Emisní spektrum. Spektrum tvořené emisními čarami.Vzniká přechodem elektronů z vyšších hladin na nižší. Např. Balmerova série je vysílána přeskokem elektronu na druhou energetickou hladinu vodíkových atomů, Lymanova série na první atd. Emisní čáry ve spektru mohou být přeloženy na spojité spektrum, jak je tomu např. u hvězd s rozsáhlou atmosférou
 2. Čárová spektra vysílají páry prvků, např. zářící páry sodíku vytvářejí charakteristické emisní spektrum, v němž vidíme jen dvojici spektrálních čar žluté barvy o vlnových délkách 589,0 nm a 589,6 nm. Poloha čar ve spektru každého prvku je jiná a je pro něj zcela charakteristická
 3. Emisní spektrum vzniká tak, že světlo, které vydává světelný zdroj, je rozloženo optickým hranolem (popřípadě mřížkou) a poté promítnuto na stínítko nebo přímo do oka pozoro - vatele nebo jako v případě přístroje SpectroVis Plus na čip CCD, který zaznamená vlnovou délku daného světla a příslušnou intenzitu
 4. Atomová emisní spektrometrie(AES) někdy též optická emisní spektrometrie (OES) Postata: 1. Vzorek je dodáním energie(působením vysokých teplot) rozložen na volné atomy (také i atomární ionty) a ty jsou převedeny do vzbuzeného stavu
 5. 1. emisní - spektrum, které je vyzařováno (emitováno) daným tělesem; 2. absorpční - spektrum vznikající tak, že určité těleso část elektromagnetického záření (o určitých vlnových délkách) pohltí (absorbuje) a dál proniká elektromagnetické záření, v němž tyto pohlcené složky chybí

1. emisní - spektrum vyzařované látkou 2. absorpční - vzniká průchodem polychromatického světla látkou, v níž je světlo některých vlnových délek pohlcen Podle tvaru spektra lze spektrum rozdělit na: 1. čárové - spektrum, které je tvořeno navzájem oddělenými spektrálními čaram emisní spektrum. spektrum vyzařované látkou; tzn. látka vyzařuje elektromagnetické záření; absorpční spektrum. spektrum pohlcované látkou; tzn. látka pohlcuje elektromagnetické záření; rozžhavené vlákno žárovky vyzařuje všechny vlnové délky; spojité spektrum ; velmi známý např. sodík - dublet čar 589,0 nm a 589.

Emisní spektra jsou definována jako elektromagnetické záření, které zdroj emituje s frekvencí. Na druhé straně se však absorpční spektrum definuje jako elektromagnetické záření, které látka emituje, a vykazuje různé tmavé barevné čáry, které jsou výsledkem absorpce vlnových délek Emisní spektrum: Emisní spektra představují vlnové délky emitované látkou. souhrn. Spektra čáry jsou velmi užitečná při určování neznámé látky, protože tato spektra jsou jedinečná pro určitou látku. Hlavními typy spekter jsou spojitá spektra, absorpční spektra a emisní spektra. Hlavní rozdíl mezi absorpčním a.

Spektra látek Eduportál Techmani

Věda a technika v pozadí Spektra | Eduportál Techmania

 1. Emisní faktory CO 2. Emisní faktory uhlíku uvádí množství uhlíku, respektive oxidu uhličitého připadajícího na jednotku energie ve spalovaném palivu (např. t CO 2 /MWh). Udávají se hodnoty typické pro danou skupinu emisních zdrojů a slouží k výpočtu množství emisí CO 2.Definici a hodnoty emisních faktorů CO 2 pro podmínky ČR (viz Tab. 1) udává vyhláška č.
 2. Emisní a excitační centrum a pravidla fluorescence [upravit | editovat zdroj] Emisní spektrum vyjadřuje závislost intenzity fluorescence na vlnové délce při konstantní vlnové délce budícího záření. Excitační spektrum vyjadřuje závislost intenzity fluorescence na vlnové délce při konstantní vlnové délce emitovaného.
 3. Emisní mlhoviny patří k nejfotografovanějším a nejfotogeničtějším mezihvězdným objektům v naší Galaxii. Hvězdářské dalekohledy nám odhalily neobyčejně pestrou paletu barev a roztodivných tvarů. Vesmír při nich prokazuje tak neobyčejně bohatou fantazii, že i Picaso s Dalím by zbledli závistí
 4. Internetové studijní materiály pro studenty českých a slovenských lékařských fakult

Čárové spektrum je spektrum složené ze spektrálních čar buď vyzářených (emisní spektrum), nebo pohlcených (absorpční spektrum). Emisní časové spektrum vysílají emisní mlhoviny. Absorpční čárové spektrum se tvoří ve fotosférách hvězd. Příkladem časového spektra je Fraunhoferovo spektrum Slunce Teorie. Přicházejí-li paprsky ze zdroje rovnou do spektroskopu, získáme spektrum emisní.To může mít podobu spojitého spektra, které vysílají rozžhavené látky ve všech skupenstvích (např. vlákno žárovky, plamen svíčky, elektrický oblouk, jodové páry) • emisní spektrum vs. excitační • emisní (resp. excitační spektrum) vs. čas • vyhasínaní luminescence vs. emisní spektrum Synchronní sken • Současný sken obou monochromátorů • Stokesův posun je konstantní • Stokesův posun není konstantní (jen speciální případy) 47 Využití luminiscence v chemickém výzkum Emisní a absorpční spektrum. Sluneční spektrum Pozorování nejrůznějších jevů ve sluneční atmosféře. Opakování - zdroje záření. Emisní čárové spektrum vzniká rozkladem záření zdroje, který vyzařuje jen některé vlnové délky. Je charakteristický pro rozžhavenou látku při nízkém tlaku. Absorpční čárové spektrum obsahuje černé čáry na pozadí spojitého spektra. Takové spektrum má záření nějakého horkého zdroje vyzařující spojité.

Emisní plán pro rok 2021. Emisní plán pro rok 2021 (pdf, 822kB). Emisní plán a Podrobnosti (pdf, 980kB). Emisní plán pro rok 2021 — podrobnosti (pdf, 768kB). Emisní plán pro rok 202 Emisní spektrum atomového emisního spektra s absorpční spektrou Chemikum, jehož cílem je objevit elementární složení určité látky nebo roztoku, může atomy odlišit emisní a / nebo absorpční spektroskopií. Oba procesy jsou zaměřeny na pozorování elektronů a fotonů, když jsou vystaven

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE Optical Emission Spectrometry (OES) ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE (AES) David MILDE, 2005 OES je založena na registrování fotonůvzniklých přechody valenčních e-z vyšších energetických stavů na nižší. Měřísezáření emitované atomy nebo ionty v excitovaném stavu. Emisní spektrum má. Suggest as a translation of emisní spektrum Copy; DeepL Translator Linguee. EN. Open menu. Translator. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations

Ve spektroskopii se vyšetřují prvky, tedy přesněji jejich izotopy, při spektroskopii se atomy prvku uvedou do excitovaného stavu a jakmile začnou elektrony seskakovat na nižší orbitaly, začnou vyzařovat specifická světelná kvanta, která zanechávají tzv. emisní spektrum 66 Emisní spektrální čáry atom ů. Úvod do teorie a dv ě praktické aplikace Ing. Pavel Oupický Odd ělení optické diagnostiky, Turnov Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha Úvod Teorie vzniku a kvantifikace emisních spektrálních čar je jednou z nejd ůležit ějších a systematick Emisní spektra - jsou spojité, pásové a čárové. 1) spojité - obsahují všechny vlnové délky a vydávají je rozžhavené tuhé fáze 2) pásové - obsahují soubor vlnových délek 3) čárové - obsahují jednotlivé vlnové délky a spektrum atomů Emisní spektrum je spektrum záření vyzařovaného zdrojem (tento termín může také odkazovat na charakteristickou křivku odvozenou od něj). Představuje přínos různých radiací, které tvoří toto záření podle jejich vlnové délky. Díky spektrografu může být emisní spektrum zaznamenáno tak, aby mohlo být studováno. Emisní spektrum z chemického prvku nebo chemické sloučeniny je spektrum frekvencí z elektromagnetického záření emitovaného v důsledku atomu nebo molekuly dělat přechod z vysokého energetického stavu do stavu s nižší energií. Energie fotonu emitovaného fotonu je rovna rozdílu energie mezi těmito dvěma stavy. Pro každý atom existuje mnoho možných přechodů elektronů.

Spektrum atomu vodíku :: MEF - J

Graf uvolněné energie versus vlnová délka je známý jako emisní spektrum. Každý prvek má jedinečné emisní spektrum, stejně jako má jedinečné absorpční spektrum. Takže záření ze zdroje lze charakterizovat emisními spektry Hlavní rozdíl - absorpce vs. emisní spektrum . Struktura atomu zahrnuje centrální jádro zvané jádro a oblak elektronů kolem jádra. Podle moderní atomové teorie jsou tyto elektrony umístěny ve specifických úrovních energie nazývaných skořápky nebo orbitaly, kde jsou kvantovány jejich energie

Spektra látek :: ME

emisní spektrum Разъяснение. search. emisní spektrum около Czech => Russian Из Разъяснени Emisn í spektrum má čárový charakter: n Poloha čáry (l) charakterizuje kvalitativní složení vzorku. n Intenzita čáry charakterizuje Počet čar ve spektru roste s počtem e- na valenčních hladinác V chemii, emisní spektrum se vztahuje k rozsahu vlnových délek vysílaných prostřednictvím atomu nebo sloučeniny stimulované tepla nebo elektrického proudu. Emisní spektrum je jedinečný pro každý prvek. Emisní spektrum hořícího paliva nebo jiné molekule, mohou být také použity v příkladu svého složení f - široké emisní čáry vodíku v horkých hvězdách p - zvláštní, neobyčejné spektrum e - spektrum s emisními čarami n - rozmazané čáry ve spektru (mlhoviny, rotace) s - ostré čáry k - čáry mezihvězdného plynu m - čáry kovů v - proměnné spektrum pec - zvláštní, nepravideln

Spektra látek - webzdarm

 1. Absorbované nebo emitované spektrum není spojité, ale skládá se z mnoha linií (čar nebo pásů), které jsou specifické pro každou látku. Neexistují dvě chemicky odlišné látky mající stejné absorpční nebo emisní spektrum. V kapalné a pevné fázi pozorujeme spektra pásová
 2. Jelikož každý prvek má své vlastní emisní spektrum, lze tento jev využívat k chemické analýze. Metoda se nazývá atomová emisní spektroskopie. Fluorescence. Je mnoho látek, které po ozáření UV světlem, světlem, či rentgenovým zářením vydávají sekundární záření, nazývané fluorescentní
 3. Infrarotspektroskopie, kurz IR-Spektroskopie und bis in die 1960er-Jahre Ultrarotspektroskopie genannt, ist ein physikalisches Analyseverfahren, das mit infraroter Strahlung (Wellenlänge: 800 nm bis 1 mm) arbeitet. Das Verfahren gehört zu den Methoden der Molekülspektroskopie, die auf der Anregung von Energiezuständen in Molekülen beruhen

emisní spektrum (exc. 370 nm) excitační spektrum (em. 425 nm) absorpční spektrum ktura Absorpční a luminiscenční spektra DPH vibrační DPH 0 10 30 40 50 0 1000 2000 3000 (370 5000 t ů puls 20 t (ns) 4000 excitační nm) časový průběh deaktivace excitovaného stavu DPH emise 425 nm Elektronová spektr Excitační a emisní spektrum Excitační a emisní sp . Excitační a emisní spektrum GFP Variant Excitation max (nm) Emmition max (nm) wtGFP GFPuV EGFP GFP-S65T 395 395 488 489 509 509 509 509 • wild-type • eGFP - mutovaná forma wt - 35x vyšší intenzita fluorescence Emisní spektrum. 1. astronomie spektrum tvořené emisními čarami; pozoruje se např. u hvězd s obálkou, u sluneční chromosféry; 2. fyzika spektrum elektromagnetického záření vyzářené excitovaným zářičem Spektrum - emisní (vzniká vyza řováním zah řáté látky - slunce, vlákno žárovky, výboj v plynu), - absorp ční (vzniká pohlcením ur čitých vlnových délek v prosv ěcované látce - atmosféra hv ězd, chladný plyn mezi sv ětel. zdrojem a hranolem). Spektrum - spojité (žárovka, Slunce)

Emisní spektrum vs

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE Dana Skácelová 1. 12. 2010 Elektromagnetické spektrum OES - UV až blízká IR oblast - nejrozšířenější diagnostická metoda pro nízkoteplotní plazma Spektrum - rozdělení intenzity elmag záření mezi jednotlivé vlnové délky Spektrum Spektrum Atomová spektra čárová každý prvek může emitovat nebo pohlcovat jen fotony o dané energii De très nombreux exemples de phrases traduites contenant emisní spektrum - Dictionnaire français-tchèque et moteur de recherche de traductions françaises

• Atomová emisní spektrometrie • Hmotnostní spektrometrie (ICP-MS) Metody atomové spektrometrie detekce iontů jednotlivých nuklidůvzorku detekce elektro-magnetického záření, které interaguje s atomy vzorku (absorpce, emise, fluorescence) interakce se sub-valenčními elektrony atomu interakce s valenčními elektrony atomu. → emisní rotační spektrum tvoří systém čar navzájem posunutých o 2B. Vibrační spektrum • S vibrací molekul spojovány tzv. vibrační energetické hladiny • V prvním přiblížení se molekula chová jako harmonický oscilátor s tuhostí vazby k a redukovanou hmotností μ, pr Viele übersetzte Beispielsätze mit emisní spektrum - Deutsch-Tschechisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen

Rozdíl mezi absorpčním a emisním spektrem - Rozdíl Mezi - 202

Spektrum čárové je typické pro izolované atomy; obsahuje navzájem oddělené čáry, jednoduché nebo s jemnou strukturou. Podle typu přítomných spektrálních čar se rozlišují absorpční spektrum, emisní spektrum nebo pásové spektrum. Podle způsobu získání se rozlišuje hranolové spektrum nebo mřížkové spektrum SPEKTRUM CZ a.s.. IČO: 25258575, sídlo firmy, předmět podnikání firmy. Aktuální i úplný výpis firmy SPEKTRUM CZ a.s. z Obchodního rejstříku - majitelé, vedení firmy, vztahy osob. Nabídky volných pracovních míst SPEKTRUM CZ a.s. Rychlý překlad slova spektrum do němčiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Německo-český slovník zdarma Počátkem července byl na veletrhu GIFA v Dusseldorfu představen modernizovaný opticko emisní spektrometr SPECTROLAB M11.Nejnovější verze univerzálního analyzátoru kovových materiálů zahrnuje řadu vylepšení a ve většině případech dosahuje lepších detekčních limitů, než jeho předchůdce (zejména u stopových analýz měděných a hliníkových slitin) Emisní spektra. Pokud se oblak mezihvězdné hmoty nachází poměrně nedaleko od intenzivně a silně zářící velmi horké hvězdy, může její tvrdé záření rozehřát jeho plyn natolik, že začne sám vyzařovat vlastní, tzv. emisní spektrum

charakteristické urþité excitaþní a emisní spektrum. Na Obr. 3 je ukázka excitaþního a emisního spektra calceinu AM, který se projevuje silně zelenou fluorescencí kolem 515 nm. Obr. 3: Excitaþní a emisní spektrum Calceinu AM (při ph 9,0). [22] Mezi hlavní charakteristiky fluorescence patří: 1 'spektrum' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak. spektrum překlad z češtiny do němčiny - Seznam Slovník. emisní: emisní spektrum das Emissionsspektrum 'Spektrum' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

Palladium

Optické metody - emisní spektrofotometrie Mgr. Jana Gottwaldová Spektrofotometrie-rozdělení Podle typu interakce elektromagnetického záření: absorpční spektrofotometrii emisní spektrofotometrii Turbidimetrii, nefelometrii Luminiscenční metody: fluorimetrie, fosforescence, chemiluminiscence Spektrum Vlivem interakce elektrického záření a analyzované látky vzniká spektrum. Excitační a emisní spektrum - izolace svítícího proteinu původně z medúzy pohárkovky (Aequorea victoria) EX: 400 nm; EM: 505 nm - divoký GFP po osvícení modrým světlem (400 nm) zeleně (505 nm) fluoreskuje - na volné konce molekuly GFP lze peptidickou vazbou připojit jiné bílkoviny, jejichž umístění. Obr. 2 Sumární emisní fotonové spektrum inventáře radionuklidů (t = 13776.46 s), Log-Log . 5 Obr. 3 Sumární emisní fotonové spektrum inventáře radionuklidů (t = 13776.46 s), Log-Lin . 6 Tab. 1 Složky a celkové emisní fotonové spektrum inventáře radionuklidů pro daný havarijní scénář . Rozkladem tohoto záření spektrálním zařízením (hranol, mřížka apod.) získáme emisní spektrum. Rozborem a interpretací těchto spekter se zabývá emisní spektrální analýza. absorpce záření - je pohlcování elektromagnetické záření při průchodu hmotným prostředím, projevující se zeslabováním intenzity záření Emisní spektrum zpožděné fluorescence je totožné s emisním spektrem okamžité fluorescence. 1.2. Charakteristiky fluorescence. Hlavní charakteristiky fluorescence jsou: intenzita- počet fotonů procházejících v daném směru jednotkovou plochou za jednotku času

PPT - III/2-2-1-20 PowerPoint Presentation - ID:3165801

Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES) zcela nové generace s CMOS čipem je předurčen splnit všechna Vaše očekávání Schopnost programovatelné integrace umožňuje, aby detektor zaznamenal celé spektrum nebo jen jeho části které jsou požadovány. Tato funkce má podstatnou výhodu při spojení. Zdrojem záření je obvykle výbojka poskytující emisní atomové spektrum daného kovu s intenzivními rezonančními čarami chrakteristickými pro stanovovaný prvek (kov). Prochází-li záření výbojky optickým prostředím (plamenem, atomizátorem) obsahujícím volné atomy, můžeme na výstupu z plamene pozorovat úbytek. • Emisní spektrum : vzniká při spontánní emisi záření z excitovaného atomu nebo molekuly • Čárové spektrum : spektrum obsahuje pouze jisté vlnové délky ( čárové spektrum je typické pro plyny) • Balmer (1885) pozoroval čárové spektrum vodíku ve viditelné oblasti p ři vlnových délkách 656.3 nm, 486. Elektromagnetické spektrum Frekvence ( ) Vlnová délka (λ) λ = c Rychlost světla (c = 2.997 x 108 m/s ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Spojité spektrum Příklad čárového spektra (emisní spektrum vodíku) Elektromagnetické záření a atomová spektra Spektrum: charakteristický vzor vlnových délek absorbovaných nebo emitovaných látkou Emisní spektrum: vzniká při.

Emisní a absorpční spektra zakresleme opět do připravených obdélníků. Naší hlavní úlohou v tomto př í padě bude vystihnout nejen správné odstíny čar (to v případě emisních spekter), ale hlavně jejich vzájemné vzdálenosti Při prvním pohledu si každý jistě všimne že spektrum není spojité, ale je tvořeno výraznými zjasněními v některých barevných odstínech (viz emisní spektrum). zpět na obsah této kapitoly Pozorování spekter zářive

Antimon – WikipedieIonosférický blesk – WikipedieSpektra meteorů v roce 2015 | Výsledky pozorování

Rozdíl mezi kontinuálním spektrem a spektrálním spektrem

Pro spektrální analýzu se používá emisní (spektrum, které je vyzařováno atomy) nebo absorpční (ve spojitém spektru chybí určité vlnové délky - využívá se předpokladu, že atomy pohlcují stejné látky, jaké by vyzářily - Kirchhofův zákon) spektrum. První podrobně zkoumané spektrum bylo spektrum vodíku. Ve. •Emisní spektrum se změnou PMTv nemění, mění se jen poměr mezi detekovaným signálem v primárním kanálu a sekundárním •Pokud je poměr signálů stejný, kompenzace je stejná •Primárně jde o intenzitu fluorescence, ne o PMTv! •SSM matrix - vystihuje skutečný přesvit nezávisl • спектр испускания • эмисионный спектр * * * эмисионный спект Spektrum je oficiálním informačním médiem SP ČR. Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější kladů na emisní povolenky pro firmy v energeticky náročných odvětvích Pro zmìłenØ absorpŁní a emisní spektrum materiÆlu YAG:Ce byla sestavena simula-ce umo¾òující modelovÆní a optimalizaci nÆvrhu fosforem konvertovaných LED diod. Pro urŁení rozptylovØ charakteristiky neletìnØho vzorku bylo provedeno mìłení œhlovØ zÆvislosti na vlastním automatizovanØm goniospektrometru

emisní spektrum Vševěd

spojitá ( spektrum tvoří souvislý barevný pás, vněmž jedna berva přechází spojitě v jinou ) - slunce, vlákno žárovky. pásová ( skládají se z velkého počtu čar, které se nacházejí velmi blízko sebe ) - zdrojem jsou zářící molekuly látek ) podle původu; emisní. posunuje spektrum v zorném poli tak, aby se jednotlivé spektrální čáry postupně kryly s vrcholem trojúhelníkové značky. Otáčení je zatíženo mrtvým chodem bubínku, proto jím otáčejte vždy v jednom směru. Nedodržení této poznámky vnáší do měření značnou který je za tuto emisní čáru zodpovědný. Pro.

¨ÆrovØ spektrum Spektrum, kterØ je tvołeno jednotlivými Łarami. Vznikají v dø-sledku płechodø, kterØ jsou spojeny s pohlcovÆním (absorpŁní spektrum) a vy-załovÆním (emisní spektrum) fotonu o energii odpovídající rozdílu płísluných hladin. Zdrojem ŁÆrovØho spektra jsou plyny nebo zahłÆtØ pÆry kovø, v nich Emisní spektrum, které ji rozloží na jednotlivé vlnové délky (λ) a ty nasnímáme na fotografickou desku a opět přítomnost analytické čáry (min. 3čáry) nám ukazuje přítomnost prvku a intenzita čáry nám ukazuje množství látky Emisní spektrumje závislost intenzity fluorescence na vlnové délce (nebo energii, vlnočtu, či frekvenci) při konstantní vlnové délce budícího záření. Excitační spektrum je závislost intenzity fluorescence na vlnové délce (nebo energii, vlnočtu, či frekvenci) při konstantní vlnové délce emitovaného záření

 • Salem město.
 • Porsche 911 995.
 • Fiat 124 spider 1981.
 • Zbarvení zubů u dětí.
 • Fotolab futurum ostrava.
 • Cukr ve víně.
 • Transplantace vlasů zlín.
 • Hacksaw ridge: zrození hrdiny ocenění.
 • Orlova lutyně.
 • C3 po.
 • Přehazovačka shimano xt 11 speed.
 • Renault twizy.
 • Přírodovědecká fakulta den otevřených dveří.
 • Přípona příklad.
 • Lednacek.
 • Daruji suchozemskou želvu 2018.
 • Vans mikina dámská černá.
 • Vstup zásilky na spu 022.
 • Richard madden popelka.
 • Velikonoční vykrajovátka orion.
 • Leukocytoklastická vaskulitida spěnky.
 • Google places api key.
 • Robin williams filmografie.
 • Online satelit.
 • Escapelle tableta cena.
 • Sign in gmail.
 • Lajnovací sada.
 • Výprodej kůže.
 • Výpověď ze strany zaměstnance vzor 2019.
 • Úklid sněhu brno.
 • Boulicka po botoxu.
 • Mercedes benz class c.
 • Drony dji.
 • Pletená síť.
 • Nejlepší značky oblečení.
 • Způsobil jsem dopravní nehodu.
 • Moderní roubenka.
 • Radiační ochrana pacientů.
 • Výroba šperků práce.
 • Gambrinus liga 2004 05.
 • Lívance bez kynutí s ovesnými vločkami.